Trombofilia związana z chromosomem X ze zmutowanym czynnikiem IX (czynnik IX Padua) czesc 4

Po rekonstytucji osocza z niedoborem czynnika IX z czynnikiem IX wyizolowanym z osocza otrzymanego z probandu iz czynnikiem IX wyizolowanym z osocza uzyskanego z kontroli, przy końcowym stężeniu 5 .g na mililitr (100% normalnej), aktywność krzepnięcia IX czynnika poziomy wynosiły odpowiednio 834% i 100% normy. Specyficzna aktywność rekombinowanego czynnika IX-R338L
Opracowaliśmy system rekombinacji czynnika IX do pomiaru specyficznych aktywności wariantu czynnika IX-R338L i czynnika IX typu dzikiego. Aktywność swoistą względem czynnika IX określono przez ocenę poziomów antygenu i aktywności krzepnięcia białka. Figura 1D pokazuje wyniki z testów trzech oddzielnych eksperymentów, z których każdy przeprowadza się w trzech powtórzeniach. W kondycjonowanej pożywce poziomy czynnika IX wahały się od 906 do 1244 ng na mililitr w czynniku IX typu dzikiego i od 955 do 1549 ng na mililitr w zmutowanym czynniku IX. Specyficzna dla białka aktywność czynnika IX-R338L wynosiła 390 . 28 U na miligram, podczas gdy aktywność specyficzna dla białka dla czynnika IX typu dzikiego wynosiła 45 . 2,4 U na miligram. Inkubacja z przeciwciałem poliklonalnym przeciw czynnikowi IX zmniejszała aktywność krzepnięcia obu postaci czynnika IX, co wskazuje na swoistość aktywności czynnika IX, która została zmierzona w teście z aktywowaną częściową tromboplastyną w czasie (Figura 1D).
Dyskusja
Aktywowany czynnik IX odgrywa kluczową rolę w wewnętrznym i zewnętrznym szlaku krzepnięcia; gdy poziom czynnika IX jest niski, występuje nadmierne krwawienie, a gdy poziom jest podwyższony, występuje trombofilia. W badaniach kliniczno-kontrolnych wykazano, że podwyższony poziom czynnika IX jest niezależnym czynnikiem ryzyka zakrzepicy. W przeciwieństwie do identyfikacji setek mutacji w genie czynnika IX, które powodują niedobór aktywności krzepnięcia (hemofilia B) 15, nieznane jest molekularne podłoże podwyższonych poziomów czynnika IX.6,16
Opisana tutaj mutacja czynnika IX wiązała się ze znacznie zwiększoną aktywnością czynnika IX i zakrzepicą w probandzie. Podstawą molekularną zwiększonej aktywności koagulantu czynnika IX u naszego pacjenta jest mutacja punktowa (czynnik IX-R338L), która segreguje we wzorze dziedziczenia sprzężonego z chromosomem X. Stosunek aktywności in vitro czynnika IX do antygenu u dwóch męskich członków rodziny, u których występuje mutacja czynnika IX-R338L, jest w przybliżeniu ośmiokrotnie wyższy od normalnego. Młody brat probanda, który ma obecnie okres przedpokwitaniowy (11 lat), ma poziom aktywności czynnika IX, który wynosi 551% normalnego poziomu aktywności, i spodziewamy się, że ten poziom wzrośnie po okresie dojrzewania.
Rekonstytucja osocza z niedoborem czynnika IX i czynnikiem IX wyodrębnionym z osocza probanda spowodowała aktywność krzepnięcia, która była ośmiokrotnie wyższa niż aktywność czynnika IX typu dzikiego, która została wyizolowana z osocza normalnych osobników. Ponadto, rekombinowany zmutowany czynnik IX miał również zwiększoną aktywność swoistą. Mutacja czynnika IX-R338L nie została wykryta u 400 pacjentów (chromosomy 600 X), którzy mieli normalny poziom antygenu i aktywności czynnika IX. Jest więc mało prawdopodobne, aby ta mutacja była cichym polimorfizmem. Odkrycia te sugerują mutację R338L jako przyczynę właściwości wzmocnienia funkcji zmutowanego czynnika IX.
Arginina w pozycji 338 jest wysoce zakonserwowana w czynniku IX od ssaków, 18 ale nie w innych białkach zależnych od witaminy K u ludzi Wcześniej Chang i wsp. odkryli, że mutageneza specyficzna dla miejsca, która podstawiała alaninę dla argininy w pozycji 338 (R338A) dała cząsteczkę czynnika IX z aktywnością krzepnięcia, która była trzy razy większa niż aktywność krzepnięcia w IX.19 czynniku typu dzikiego Ten region białka jest ważny dla substratu wiązanie (czynnik X) i zmiana z argininy na alaninę w pozycji 338 zwiększa skuteczność wiązania substratu z enzymem (czynnik IX). 19-21 Wcześniej stwierdziliśmy, że występuje zwiększona aktywność hemostatyczna czynnika IX. Wariant R338A w modelach ciężkiej hemofilii in vivo B.10
Miejsca, w których cytozyny poprzedzają guanozynę w sekwencji DNA (dinukleotydy CpG) są uważane za hotspoty dla mutacji, 22 i mutacje w dinukleotydach CpG zawierają 25% wszystkich mutacji w hemofilii B.15 Mutacje stop-kodon w R338 są powszechne w hemofilii B, ale spodziewany odsetek mutacji z powodu przejścia na R338 jest niedostatecznie reprezentowany.23 Jedyną mutacją w tym położeniu w pozycji hemofilii B jest R338P.15
[podobne: lordoza lędźwiowa zniesiona, lewatywa jako kara, cena morfologii ]

Powiązane tematy z artykułem: cena morfologii lewatywa jako kara lordoza lędźwiowa zniesiona