Stale wydzielanie gruczolów Bowmana

W tym celu natura zaopatrzyła tę okolicę w gruczoły Bowmana, wydzielające surowiczy płyn, który jest zawsze i który opłukuje błonę śluzową okolicy węchowej (membrana olfactoria) z jej zakończeniami nerwu węchowego. Stałe wydzielanie gruczołów Bowmana działa również jako czynnik oczyszczający, usuwający wszelki nadmiar substancji pachnących, które mogłyby porazić zmysł węchu wskutek nadmiernego podrażnienia identycznymi substancjami oraz zapobiega nowym bodźcom ze strony różnych substancji pachnących. U niższych zwierząt należy wspomnieć o dodatkowym narządzie węchowym, mianowicie o narządzie przy lemieszowym (organon oomeronasalis Jacobsoni). Jest on wysłany komórkami podobnymi jak właściwa okolica węchowa. Twór ten można . Continue reading „Stale wydzielanie gruczolów Bowmana”

ZRANIENIE I ZLAMANIE NOSA

ZRANIENIE I ZŁAMANIE NOSA Zranienie nosa może wystąpić wskutek uderzenia w nos tępym narzędziem lub ostrym przedmiotem (ukłucie, cięcie), wskutek postrzału lub oparzenia. Zewnętrzny nos jako wystająca część twarzy jest szczególnie narażony na urazy, które od wczesnego dzieciństwa zdarzają się w życiu prawie każdego człowieka. Występują one wskutek upadku i uderzenia o twardą podłogę lub jakiś twardy przedmiot, wskutek uderzenia w nos jakimś tępym przedmiotem lub pięścią w czasie boksowania. Wskutek zadanego ostrym narzędziem urazu może nastąpić rozcięcie części miękkich, odcięcie skrzydełek lub końca nosa albo rozcięcie przegrody nosowej. Rany cięte, darte lub miażdżone mogą być zszyte po wycięciu zmiażdżonych brzegów i po założeniu szwów opatrzone opatrunkiem aseptycznym. Continue reading „ZRANIENIE I ZLAMANIE NOSA”

W razie rany miazdzonej wycinamy brzegi rany i zszywamy

Zwykle od wnętrza nosa podnosimy zapadniętą jego część lub przesuwamy skrzywioną nasadę nosa do położenia prawidłowego. W razie rany miażdżonej wycinamy brzegi rany i zszywamy. W przypadkach zadania urazu brudnym narzędziem lub zetknięcia rany z ziemią należy podać surowicę przeciwtężcową. W bardzo rozległym zmiażdżeniu twarz i nosa postępujemy zachowawczo zakładając opatrunki, a dopiero po oczyszczeniu i zagojeniu się rany oraz po pewnym częściowym ustaleniu odłamów dokonujemy nastawiania (repozycji) i ustalenia kształtu nosa. Czasem musimy następowo dokonać operacji plastycznej z uruchomieniem kostnej nasady nosa i zbliżeniem lub przesunięciem uruchomionych części szkieletu nosa. Continue reading „W razie rany miazdzonej wycinamy brzegi rany i zszywamy”

Zatrucia, które czasami zdarzaly sie dawniej, byly wlasnie spowodowane domieszka toksysterolu

Zatrucia, które czasami zdarzały się dawniej, były właśnie spowodowane domieszką toksysterolu. Obie witaminy D2 i Da nie rozpuszczają się w wodzie, natomiast rozpuszczają się wolejach, tłuszczach i rozpuszczalnikach tłuszczów. Dużo witaminy D zawiera tłuszcz ryby, żółtka jaja, zawierają ją też pokarmy roślinne, jeżeli były dostatecznie naświetlane promieniami słońca. W mleku witamina D znajduje się tylko w lecie, jeżeli krowy otrzymywały nasłoneczniony pokarm. Witamina D magazynuje się w ustroju w lecie i w związku z tym może być wydatkowana w zimie, kiedy brak jej w miesiącach zimowych w pożywieniu. Continue reading „Zatrucia, które czasami zdarzaly sie dawniej, byly wlasnie spowodowane domieszka toksysterolu”

Zmieknienie kosci

Zmięknienie kości Awitaminoza D może dawać u kobiet objawy zmięknienia kości (osteomalacja) podczas ciąży. Zmięknienie kości nie jest tylko wynikiem braku witaminy D, gdyż wchodzą tutaj w grę jeszcze zaburzenia w gruczołach wydzielania wewnętrznego. Odwrotnym stanem awitaminozy D jest hiperwitaminoza D, uzyskiwana przez nadmierne wprowadzenie tej witaminy. Zasadniczymi objawami hiperwitaminozy D jest spadek wagi ciała; – leguna, zmiany sierści zwierząt i ogólne wyniszczenie ustroju. W naczyniach krwionośnych i narządach wewnętrznych odkłada się wtedy wapń. Continue reading „Zmieknienie kosci”

Najwazniejszym i najczestszym czynnikiem przyczynowym ostrej martwicy trzustki sa choroby pecherzyka zólciowego

Przyczyny. Najważniejszym i najczęstszym czynnikiem przyczynowym ostrej martwicy trzustki są choroby pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych, zwłaszcza kamica żółciowa. Dużą rolę odgrywają także błędy dietetyczne, szczególnie nadmierne spożywanie pokarmów tłustych. Ostrą martwicę spostrzegano także w przypadkach zatrucia rtęcią, fosforem, jadem kiełbasianym, jadem mięsnym oraz na tle urazu, zwłaszcza po spożyciu obfitego pokarmu, nadto po zabiegach operacyjnych na trzustce i narządach sąsiednich, a czasami i oddalonych. U osób otyłych ostrą martwicę trzustki spostrzega się częściej niż u słabo odżywionych. Continue reading „Najwazniejszym i najczestszym czynnikiem przyczynowym ostrej martwicy trzustki sa choroby pecherzyka zólciowego”

Zmniejszone potencjaly segmentacji sluchowej w schizofrenii pierwszego epizodu

Zaburzenia funkcji sceny słuchowej (ASA) są prawdopodobnie ważnym elementem symptomatologii schizofrenii. Segmentacja obiektu słuchowego, grupowanie sekwencyjnych elementów akustycznych w czasowo odrębne obiekty słuchowe, można ocenić za pomocą elektroencefalografii poprzez pomiar potencjału segmentacji słuchowej (ASP). Ponadto odpowiedzi N2 na początkowe i końcowe elementy obiektów słuchowych są zwiększone w stosunku do elementów przyśrodkowych, co może wskazywać wykrywanie krawędzi obiektu słuchowego (inicjowanie i kończenie). Zarówno modulacja ASP, jak i N2 są upośledzone w długotrwałej schizofrenii. Continue reading „Zmniejszone potencjaly segmentacji sluchowej w schizofrenii pierwszego epizodu”

Objawy wymiarowe i globalna funkcja poznawcza przewiduja subiektywna jakosc zycia pacjentów ze schizofrenia i zdrowych osób doroslych

W ciągu ostatnich kilku dekad jakość życia (QoL) stała się coraz ważniejsza jako wskaźnik wyników leczenia; szczególnie w zaburzeniach ze spektrum schizofrenii ze względu na bliskie związki z niepełnosprawnością funkcjonalną. Liczne badania mające na celu wyjaśnienie czynników, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w tej populacji, miały wpływ zarówno na nasilenie objawów, jak i na poznanie przy określaniu jakości życia, ale wyniki były mieszane. Najważniejszymi czynnikami, które wydają się utrudniać brak konsensusu w istniejącej literaturze badającej determinanty jakości życia, są niejednorodność zbadanych próbek i środków, a także wpływ na leki w różnych badaniach. W związku z tym w niniejszym badaniu podjęto próbę rozwiązania niektórych z tych problemów poprzez zbadanie zależności między subiektywną QoL a stopniem nasilenia objawów i funkcji poznawczej we względnie jednorodnej próbce pacjentów pacjentów o raz próbą kontrolną społeczności ocenianą pod względem nasilenia objawów wymiarowych. Continue reading „Objawy wymiarowe i globalna funkcja poznawcza przewiduja subiektywna jakosc zycia pacjentów ze schizofrenia i zdrowych osób doroslych”

Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność terapii genowej czynnika IX w hemofilii B AD 3

S1 w Uzupełnieniu dodatkowym), pomimo obecności wektora w ślinie, moczu, nasieniu, kale lub osoczu przez maksymalnie 6 tygodni po przeniesieniu genów (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Żaden z pacjentów nie zgłosił żadnych nowych objawów podczas lub po podaniu wektora, w tym objawów typowo związanych z infekcją wirusową (np. Gorączka, pocenie się, ból mięśni, bóle brzucha i biegunka). Czynność czynnika IX
Rycina 1. Podsumowanie aktywności czynnika IX i funkcji wątroby po infuzji wektora u 10 pacjentów z hemofilią B. Średnie (. Continue reading „Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność terapii genowej czynnika IX w hemofilii B AD 3”

Bezkomórkowa analiza DNA do nieinwazyjnego badania trisomii AD 5

W grupie 16 329 kobiet, 192 (1,2%) miało frakcję płodu mniejszą niż 4%, 83 (0,5%) miało frakcję płodową, której nie można było zmierzyć, a 213 (1,3%) miało dużą zmienność w teście lub awaria testu. Mediana masy ciała matki u kobiet z niską frakcją płodu wyniosła 93,7 kg, w porównaniu z 65,8 kg u kobiet z wynikiem pozytywnym w teście cfDNA (P <0,001). W grupie bez wyników w teście cfDNA było 13 aneuploidii: 3 z trisomią 21, z trisomią 18, 2 z trisomią 13, 4 z triploidią, z mozaiką trisomii 16, z delecją 11p i z strukturalną nieprawidłowy chromosom. Częstość występowania aneuploidii w tej grupie (1 na 38 [2,7%]) jest wyższa niż częstość na 236 (0,4%) w ogólnej grupie (p <0,001). Szczególnie u kobiet z frakcją płodu mniejszą niż 4%, 9 w 192 (4,7%) miało aneuploidię. Wśród kobiet z sześcioma powszechnymi aneuploidiami, w przypadku których nie było wyników w teście cfDNA, każdy przypadek został wykryty na standardowym badaniu przesiewowym, a ryzyko wahało się od na 26 do na 2.
Dyskusja
W tym dużym, wieloośrodkowym badaniu kohortowym stwierdzono, że testy cfDNA mają wyższą czułość i swoistość niż standardowe badania przesiewowe w celu wykrycia trisomii 21 w ogólnej populacji prenatalnej. Continue reading „Bezkomórkowa analiza DNA do nieinwazyjnego badania trisomii AD 5”