Zlamanie moze byc polaczone ze zranieniem

Złamanie może być połączone ze zranieniem, jeżeli jest przy tym uszkodzenie części miękkich pokrywających (rozcięcie skóry i mięśni) lub zwykłe, bez uszkodzenia miękkich powłok nosa. Przemieszczenie odłamków szkieletu kostnego nosa może ,być bardzo nieznaczne lub też bardzo znacznego stopnia. Zwykle towarzyszy temu silny obrzęk nosa i wylew krwawy w sąsiedztwie nosa, które przysłaniają przemieszczenie odłamu kostnego i skrzywienie nosa. Silny uraz może załamać kostną boczną ścianę nosa, tj. wyrostek czołowy szczęki górnej i wówczas n o s w całości przesuwa się do boku. Continue reading „Zlamanie moze byc polaczone ze zranieniem”

WITAMINA D

WITAMINA D Witamina D, podobnie jak witamina A, należy do witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Poszukiwanie środków leczących krzywicę doprowadził do stwierdzenia że około 10 związków pochodnych sterolu ma własności przeciwkrzywicze. Prawie wszystkie te związki wymagają naświetlani promieniami pozafiołkowymi, by zamienić fizjologicznie nieczynną prowitaminę D w witaminę czynną. Wszystkie te związki zawierają jady sterolowe, które występuje w przyrodzie również w wielu innych związkach nie mających nic wspólnego z witaminą D, jak np. w cholesterolu, w niektórych hormonach płciowych i w ciałach rakotwórczych. Continue reading „WITAMINA D”

Siedzacy tryb zycia, aktywnosc fizyczna, sprawnosc sercowo-oddechowa i ryzyko kardiometaboliczne w psychozie: projekt PsychiActive

Celem tego badania było zbadanie możliwych niezależnych asocjacji siedzącego trybu życia (SB), aktywności fizycznej (PA) i sprawności sercowo-oddechowej (CRF) z grupowym (CCRS) i indywidualnym ryzykiem kardiometabolicznym (obwód talii [talia], skurczowe / rozkurczowe ciśnienie krwi, trójglicerydy, cholesterol o dużej gęstości lipoprotein i glikemia na czczo) u pacjentów z psychozą. W 43 ambulatoriach z psychozą (średni wiek ? SD: 42,3 ? 8,5 lat, 86% mężczyzn), SB i lekki, umiarkowany do silnego i całkowity PA mierzono opaską SenseWear Pro3, a CRF z 6-minutowym chodzeniem test. Zastosowano wiele modeli regresji liniowej dostosowanych do wielu czynników zakłócających. Wysoki poziom SB, niski poziom PA i niski poziom CRF wiązały się z niekorzystnym profilem ryzyka kardiometabolicznego (zwiększona obecność zespołu metabolicznego i liczba nieprawidłowości kardiometabolicznych, a także gorsze wartości i podwyższona obecność nieprawidłowości we wszys tkich indywidualnych ryzykach kardiometabolicznych). Continue reading „Siedzacy tryb zycia, aktywnosc fizyczna, sprawnosc sercowo-oddechowa i ryzyko kardiometaboliczne w psychozie: projekt PsychiActive”

Zwiazek miedzy zmianami w depresji / leku a trajektoriami doswiadczen podobnych do psychotycznych w ciagu roku w okresie dojrzewania

Niedawne badania przekrojowe sugerują, że doświadczenia podobne do psychotyków (PLE) są związane z depresją i lękiem u nastolatków. Podczas gdy badania podłużne zaobserwowały, że nastolatkowie cierpią na bardziej poważne objawy depresji / lęku, gdy PLE utrzymują się, pozostaje niejasne, czy depresja / lęk pogarsza się lub poprawia wraz z pojawieniem się lub remisją PLE. W tym spodziewanym szkolnym badaniu zbadaliśmy związek między zmianami w czasie w depresji / lęku i jednorocznymi trajektoriami PLE w okresie dojrzewania. Dziewięćset dwunastu nastolatków uczestniczyło w podstawowej ocenie PLE i depresji / lęku; 887 (97,3%) nastolatków zakończyło ocenę uzupełniającą rok później. Continue reading „Zwiazek miedzy zmianami w depresji / leku a trajektoriami doswiadczen podobnych do psychotycznych w ciagu roku w okresie dojrzewania”

Randomizowana, kontrolowana próba aerosolowanej szczepionki przeciw odrze AD 2

Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo miała dostęp do niezaślepionych danych w celu oceny poważnych zdarzeń niepożądanych. Grupa rozwoju produktu (patrz Dodatek dodatkowy, dostępna wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie) dokonała przeglądu postępów. Komisje etyczne WHO, Christian Medical College (w Vellore, Indie), Narodowy Instytut Wirusologii i Centrum Badawcze Szpitala Króla Edwarda Pamięci (w Pune w Indiach) zatwierdziły protokół. Badanie zostało zaprojektowane i przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej15 i Dobrej Praktyki Laboratoryjnej16. Instytut Surumu w Indiach dostarczył bezpłatnie wszystkie szczepionki, a Aerogen dostarczył urządzenia do dostarczania bezpłatnie. Dodatkowe szczegóły dotyczące projektu badania, postępowania i analizy znajdują się w dodatkowym dodatku i pełnym protokole, w tym w planie analizy statystycznej, dostępnym na stronie.
Uczestnicy badania i ustawienie kliniczne
Badanie przeprowadzono w wioskach obsługiwanych przez osiem głównych ośrodków zdrowia w Pune. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba aerosolowanej szczepionki przeciw odrze AD 2”

Prednizolon i Mycobacterium indicus pranii w gruźliczym zapaleniu osierdzia AD 6

Co więcej, rozpoznanie gruźlicy pozapłucnej stanowi wyzwanie, a jedynie niewielka liczba przypadków gruźlicy pozapłucnej jest leczona na podstawie określonej diagnozy. 37 Po drugie, niewielki odsetek pacjentów (mniej niż 2%) miał diagnozę inną niż gruźlica. Jednakże, chociaż oszacowanie wielkości próby wymaganej w tym badaniu było oparte na definicji klinicznej gruźliczego zapalenia osierdzia, 4 spodziewaliśmy się, że niewielka część przypadków (do 10%) będzie miała alternatywną przyczynę zapalenia osierdzia.23 Po trzecie, próba była zasilana z powodu wskaźnika nietrzymania 10% w grupach leczonych aktywnie. Chociaż szybkość ta była prawie osiągnięta w grupie prednizolonowej (wskaźnik nieprzy- jemności wynoszący 11%), częstość nieadherencji była wyższa w grupie M. indicus pranii (21%), głównie ze względu na skutki uboczne w miejscu wstrzyknięcia. Ta stosunkowo wysoka częstość nieadherencji mogła zmniejszyć siłę badania w odniesieniu do analizy pierwotnego wyniku w grupie M. indicus pranii. Continue reading „Prednizolon i Mycobacterium indicus pranii w gruźliczym zapaleniu osierdzia AD 6”

Prednizolon i Mycobacterium w gruźliczym zapaleniu osierdzia AD 4

W sumie 44 pacjentów (3,1%) otrzymuje niestosowne glukokortykoidy podczas próby; odsetek ten jest podobny w grupach prednizolonu i placebo. W celu porównania M. indicus pranii z placebo 75,9% pacjentów z grupy M. indicus pranii i 81,4% osób z grupy placebo przestrzegało schematu przez pełne 3 miesiące leczenia badanego. Spośród 1400 pacjentów uczestniczących w badaniu 76,6% otrzymywało leczenie przeciwgruźlicze w czasie randomizacji, a 14,5% otrzymywało leczenie przeciwretrowirusowe (Tabela S11 w Dodatku Uzupełniającym). Wskaźniki trwającego stosowania terapii przeciwprątkowej i terapii przeciwretrowirusowej podczas próby przedstawiono w tabelach S12 i S13 w dodatkowym dodatku. Coraz częstsze stosowanie terapii przeciwretrowirusowej w trakcie badania odzwierciedla przyjęcie zmienionych wytycznych WHO zalecających wczesne rozpoczęcie leczenia przeciwretrowirusowego u pacjentów zakażonych HIV z gruźlicą.27,28
Porównanie prednizolonu
Tabela 2. Continue reading „Prednizolon i Mycobacterium w gruźliczym zapaleniu osierdzia AD 4”

Zakażenie przez ortopoksywirusa w kraju Georgia

W 2013 r. Zmiany skórne rozwinęły się u dwóch mężczyzn w Gruzji po tym, jak zostali zarażeni przez krowy. Mężczyźni nigdy nie otrzymali szczepionki przeciwko ospie prawdziwej. Testy materiału uszkodzenia za pomocą ilościowego testu reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym na ortopoksywirusy wirusa niefilozoficznego były pozytywne, a analiza sekwencji DNA wiązała się z nowatorskim gatunkiem ortopoksywirusa. Podczas następującego po nim badania epidemiologicznego nie zidentyfikowano żadnych dodatkowych przypadków u ludzi. Jednak serologiczny dowód ekspozycji na ortopoksywirus wykryto u krów w stadzie pacjentów oraz u schwytanych gryzoni i ryjówek. Trzeci przypadek zakażenia u ludzi, który wystąpił w 2010 roku, został zdiagnozowany retrospektywnie podczas testowania zarchiwizowanych okazów, które zostały pierwotnie przekazane do testów w celu wykrycia wąglika. Continue reading „Zakażenie przez ortopoksywirusa w kraju Georgia”