Wielu chirurgów ogranicza sie do operacyjnego utworzenia przetoki zoladkowej

W odcinkach środkowym i dolnym przerzuty szerzą się drogami limfatycznymi w dół do węzłów przylegających do ściany przełyku, możemy zatem usunąć je bez trudu wraz z guzem. Jednak przerzuty mogą sięgać niżej, aż do węzłów chłonnych krzywizny dużej żołądka. Churchill, Sweet i Claqeit oceniają częstość występowania takich przerzutów na 30%, musimy się więc liczyć z tym w planie operacyjnym. Wielu chirurgów ogranicza się do operacyjnego utworzenia przetoki żołądkowej w celu umożliwienia pobierania pokarmu. Co się tyczy operacji doszczętnej, szanse wyleczenia lub co najmniej uzyskania dłuższego okresu wolnego od objawów chorobowych daje jedynie operacja wykonana we wczesnym okresie choroby. Continue reading „Wielu chirurgów ogranicza sie do operacyjnego utworzenia przetoki zoladkowej”

ROZPOZNANIE I ROKOWANIE W CHOROBACH TRZUSTKI

ROZPOZNANIE I ROKOWANIE W CHOROBACH TRZUSTKI Rozpoznanie. Pomimo częstości występowania choroby trzustki rozpoznaje się rzadko, zależnie od tego że trzustka leży głęboko przed samym kręgosłupem w sąsiedztwie innych narządów, dostępniejszych niż ona badaniu fizycznemu, których choroby maskują jej cierpienia. Wśród ogółu lekarzy utarło się nawet przekonanie, że w przeciwieństwie do innych narządów trzustka jest niedostępna badaniu podstawowymi metodami fizycznymi, a metody czynnościowe są zbyt złożone i niepewne. To też u chorych prawie nigdy trzustki się nie bada. Usprawiedliwia się takie postępowanie także tym, że upośledzona czynność chorobowo zmienionej trzustki bywa bardzo często zrównoważona przez zastępczą pracę innych narządów, a częściowo i bakterii gnieżdżących się w jelitach. Continue reading „ROZPOZNANIE I ROKOWANIE W CHOROBACH TRZUSTKI”

By rozpoznac stan chorobowy trzustki

By rozpoznać stan chorobowy trzustki, trzeba prócz dokładnego podmiotowego i przedmiotowego badania całego ustroju: 1) zbadać okolicę trzustkową podstawowymi metodami fizycznymi; 2) zbadać kał po 3-dniowej próbnej diecie Schmidta, zwracając szczególną uwagę na zachowanie się w nim włókien mięsnych oraz tłuszczu; 3) zbadać co do ilości diastazy surowicę krwi, a także mocz świeżo oddany rano na czczo oraz w 2 godziny po śniadaniu Grotta; 4) zbadać mocz co do cukru na czczo i przynajmniej w 2 godziny po wypiciu 50,0 cukru gronowego, rozpuszczonego w szklance wody; 5) zbadać poziom cukru w krwi na czczo i przynajmniej w godzinę po wypiciu 50,0 cukru gronowego w szklance wody; 6) określić poziom lipazy w krwi; 7) zbadać zawartość dwunastniczą metodą Filińskiego. W rozpoznaniu może być pomocne także badanie radiologiczne przewodu pokarmowego i pęcherzyka żółciowego, czasami i trzustki. Rokowanie zależy od rodzaju choroby trzustki. H. ZAPOBIEGANIE I LECZENIE W CHOROBACH TRZUSTKI Zapobieganie chorobom trzustki polega na starannym leczeniu chorób wątroby, dróg żółciowych, żołądka i dwunastnicy oraz chorób zakaźnych a także na unikaniu błędów dietetycznych. Continue reading „By rozpoznac stan chorobowy trzustki”

Wspomagane samopomocy zachowanie poznawcze Interwencja na glosy (GiVE): Wyniki z pilotazowego, randomizowanego kontrolowanego badania w próbie transdiagnostycznej

Niewiele pacjentów ma dostęp do terapii behawioralnej dla psychozy (CBTp), chociaż zaleca się przynajmniej 16 sesji CBTp w wytycznych leczenia. Briefer CBTp może poprawić dostęp, ponieważ ta sama liczba terapeutów może zobaczyć więcej pacjentów. Ponadto, skupienie się na pojedynczych objawach psychotycznych, takich jak halucynacje słuchowe ( głosy ), a nie na psychozie szerzej, może przynieść większe korzyści.
Ten pilotażowy RCT zwerbował 28 uczestników (z wieloma diagnozami) z usług opieki psychiatrycznej NHS, którzy byli zestresowani słysząc głosy. Continue reading „Wspomagane samopomocy zachowanie poznawcze Interwencja na glosy (GiVE): Wyniki z pilotazowego, randomizowanego kontrolowanego badania w próbie transdiagnostycznej”

Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność terapii genowej czynnika IX w hemofilii B

U pacjentów z ciężką hemofilią B wykazano, że terapia genowa, w której pośredniczy nowy, uzupełniający się wirus adenowirusowy, serotyp 8 (AAV8), podnosi poziomy czynnika IX przez okres do 16 miesięcy. Chcieliśmy określić trwałość ekspresji transgenu, zależność dawka-odpowiedź wektorowa i poziom toksyczności trwającej lub późnej. Metody
Oceniliśmy stabilność ekspresji transgenu i długotrwałe bezpieczeństwo u 10 pacjentów z ciężką hemofilią B: 6 pacjentów, którzy zostali włączeni do początkowej fazy badania zwiększania dawki, przy czym 2 pacjentów otrzymywało małą, pośrednią lub wysoką dawkę, oraz 4 dodatkowych pacjentów, którzy otrzymali wysoką dawkę (2 × 1012 genomów wektorowych na kilogram masy ciała). Pacjenci przeszli następnie intensywny monitoring kliniczny i laboratoryjny.
Wyniki
Pojedyncza infuzja dożylna w wektorze we wszystkich 10 pacjentach z ciężką hemofilią B spowodowała zależny od dawki wzrost czynnika IX w krążeniu do poziomu, który wynosił do 6% wartości normalnej przez medianę okresu 3,2 lat, z obserwacją trwającą. W grupie otrzymującej dużą dawkę u wszystkich 6 pacjentów obserwowano stały wzrost poziomu czynnika IX do średniej (. SD) o 5,1 . Continue reading „Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność terapii genowej czynnika IX w hemofilii B”

Prednizolon i Mycobacterium indicus pranii w gruźliczym zapaleniu osierdzia AD 3

Drugorzędne wyniki skuteczności obejmowały poszczególne składniki pierwotnego wyniku, a także hospitalizację. Wyniki bezpieczeństwa obejmowały oportunistyczne infekcje i nowotwory, a także wpływ interwencji na liczbę limfocytów T CD4 + (jako miarę immunosupresji) i częstość występowania zespołu zapalnego rekonstrukcji immunologicznej (u pacjentów zakażonych HIV). Szczegółowe definicje zdarzeń wynikowych podano w tabelach od S4 do S8 oraz w sekcji Metody w dodatkowym dodatku. Analiza statystyczna
Oparliśmy nasze obliczenia wielkości próby na następujących założeniach: wskaźnik zdarzeń wśród pacjentów otrzymujących placebo dla obu interwencji wyniósłby 35% przy średnim okresie obserwacji wynoszącym 2 lata; połowa pacjentów w grupie kontrolnej dla każdej interwencji otrzyma kolejną skuteczną interwencję, co spowoduje 30% względne zmniejszenie ryzyka w częstości zdarzeń; współczynnik nieadekwatności wynosiłby 10%; a stopa strat do dalszych działań wyniosłaby 6%. Na podstawie tych założeń oszacowaliśmy, że przy próbie 1400 pacjentów badanie będzie miało 90% mocy do wykrycia 22,9% redukcji współczynnika ryzyka, z wykorzystaniem testu log-rank i typu dwustronnego I wskaźnik błędu 5%.
Dane analizowano przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.1, zgodnie z podejściem intencjonalnym (jak opisano w protokole i wcześniej zaplanowanym planie analizy statystycznej). Krzywe czas do wystąpienia skonstruowano za pomocą estymacji wartości granicznej produktu i porównano je z użyciem stratyfikowanych testów logarytmicznych. Continue reading „Prednizolon i Mycobacterium indicus pranii w gruźliczym zapaleniu osierdzia AD 3”