Kalcyferol rozpuszczony w nieczynnych olejach nosi nazwe wiosterolu.

Kalcyferol rozpuszczony w nieczynnych olejach nosi nazwę wiosterolu. Co do witaminy DI, to okazało się, że ciało opisane pod tą nazwą jest mieszaniną kalcyferolu. i wytworu naświetlania zwanego lumisterolem. Gdy czysty ergosterol zostaje naświetlony w celu zamiany lcyferol, to w najlepszym wypadku tylko 50ro zamienia się w kalcyferol w przebiegu bowiem utleniania powstaje szereg związków, które w kolejności zjawiania się zostały określone, jak następuje: l) ergosterol, 2. ) lurnitiol, . Continue reading „Kalcyferol rozpuszczony w nieczynnych olejach nosi nazwe wiosterolu.”

WNIOSKI O SPRAWNOSCI TRZUSTKI NA PODSTAWIE BADANIA JEJ CZYNNOSCI

WNIOSKI O SPRAWNOŚCI TRZUSTKI NA PODSTAWIE BADANIA JEJ CZYNNOŚCI Rozejrzenie się w zachowaniu się zewnętrznego i wewnętrznego wydzielania trzustki na podstawie dotychczasowych metod doprowadza do wniosku, że żadna metoda sama przez się nie dostarcza danych, które by umożliwiały orzeczenie, że trzustka jest niewątpliwie dotknięta sprawą chorobową. Dlatego też dla stworzenia sobie sądu o stanie trzustki nie można ograniczać się do jednej tylko metody, lecz należy przeprowadzać badania wielostronne, przy tym nieraz – wielokrotnie w krótkich odstępach czasu, i uzyskane wyniki zestawiać z całym obrazem klinicznym. Niestety, na to może nie pozwolić ostry charakter choroby wymagający czasami szybkiego rozstrzygnięcia, czy nie trzeba zastosować natychmiast leczenia operacyjnego. W tych zwłaszcza przypadkach nie można przeważnie polegać na samym tylko wyniku badania sprawności trzustki. Wynik ten musi być jednak wzięty pod uwagę przy analizie całego obrazu chorobowego. Continue reading „WNIOSKI O SPRAWNOSCI TRZUSTKI NA PODSTAWIE BADANIA JEJ CZYNNOSCI”

W przypadkach choroby trzustki przebiegajacych z zaburzeniem przemiany weglowodanowej

W przypadkach choroby trzustki przebiegających z zaburzeniem przemiany węglowodanowej, objawiającym się przecukrzeniem krwi, poleca się leczenie insuliną w postaci podskórnych wstrzykiwań 10-15 jednostek rano i 5-10 jednostek insuliny w godzinach popołudniowych. Leczenie insuliną może być skuteczne także w chorobach trzustki przebiegających z nadmierną pobudliwością wysp Langerhansa, wskutek czego poziom cukru w krwi na czczo jest obniżony. W tych przypadkach wstrzykuje się insulinę po jedzeniu, by zapobiec pobudzeniu wysp Langerhansa przez pokarmowe przecukrzenie krwi. Ten sposób leczenia insuliną zadość czyni postulatowi oszczędzania chorej trzustki. Zaleganie soku trzustkowego w przewodach trzustkowych zwalcza się przepłukiwaniami dwunastnicy oraz podskórnymi wstrzykiwaniami 1/2-1 ml 1% pilokapiny (pilocarpinum muriaticum), a upośledzenie trawienia trzustkowego opoterapią, mianowicie przez podawanie doustne przetworów trzustki, np. Continue reading „W przypadkach choroby trzustki przebiegajacych z zaburzeniem przemiany weglowodanowej”

Wskazniki i przewidywania nawrotu po odstawieniu leków przeciwpsychotycznych po pierwszym epizodzie psychozy

Nie ma pewności co do wymaganego czasu trwania długotrwałego leczenia przeciwpsychotycznego po pierwszym epizodzie psychozy. Nie ustalono jeszcze dokładnych predyktorów nawrotów po odstawieniu. Obecne badania miały na celu określenie odsetka młodych ludzi, którzy przerwali leczenie przeciwpsychotyczne po pierwszym epizodzie psychozy, odsetku osób, które doświadczyły nawrotu choroby, i predyktorami nawrotu choroby. Przeprowadzono retrospektywne badanie wszystkich osób zgłaszających się do Centrum Profilaktyki i Interwencji Psychozy w okresie od 01.01.11 do 31.12.13. Continue reading „Wskazniki i przewidywania nawrotu po odstawieniu leków przeciwpsychotycznych po pierwszym epizodzie psychozy”

Udzial warunkowej ujemnej zmiennosci (CNV) w utrzymaniu celu

Zadanie polegające na oczekiwaniu wzoru dotyku (DPX) zostało zdecydowanie zalecane jako miara utrzymania celu, która jest upośledzona u pacjentów ze schizofrenią. Badanie obecnego potencjału związanego z zdarzeniami (ERP) zostało zaprojektowane głównie w celu zidentyfikowania komponentu ERP, który mógłby reprezentować proces utrzymywania celu zadania DPX, indeksowanego przez współczynnik błędów BX vs. AY (E BX-AY ). Skoncentrowaliśmy naszą analizę na zmiennym ujemnym odchyleniu cue (CNV) i znaleźliśmy znaczące powiązanie między E BX-AY a amplitudą fali różnicowej cue B vs. Continue reading „Udzial warunkowej ujemnej zmiennosci (CNV) w utrzymaniu celu”

Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność terapii genowej czynnika IX w hemofilii B

U pacjentów z ciężką hemofilią B wykazano, że terapia genowa, w której pośredniczy nowy, uzupełniający się wirus adenowirusowy, serotyp 8 (AAV8), podnosi poziomy czynnika IX przez okres do 16 miesięcy. Chcieliśmy określić trwałość ekspresji transgenu, zależność dawka-odpowiedź wektorowa i poziom toksyczności trwającej lub późnej. Metody
Oceniliśmy stabilność ekspresji transgenu i długotrwałe bezpieczeństwo u 10 pacjentów z ciężką hemofilią B: 6 pacjentów, którzy zostali włączeni do początkowej fazy badania zwiększania dawki, przy czym 2 pacjentów otrzymywało małą, pośrednią lub wysoką dawkę, oraz 4 dodatkowych pacjentów, którzy otrzymali wysoką dawkę (2 × 1012 genomów wektorowych na kilogram masy ciała). Pacjenci przeszli następnie intensywny monitoring kliniczny i laboratoryjny.
Wyniki
Pojedyncza infuzja dożylna w wektorze we wszystkich 10 pacjentach z ciężką hemofilią B spowodowała zależny od dawki wzrost czynnika IX w krążeniu do poziomu, który wynosił do 6% wartości normalnej przez medianę okresu 3,2 lat, z obserwacją trwającą. W grupie otrzymującej dużą dawkę u wszystkich 6 pacjentów obserwowano stały wzrost poziomu czynnika IX do średniej (. SD) o 5,1 . Continue reading „Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność terapii genowej czynnika IX w hemofilii B”

Bezkomórkowa analiza DNA do nieinwazyjnego badania trisomii

Badanie DNA bez komórek (cfDNA) w trisomii płodowej jest bardzo skuteczne u kobiet wysokiego ryzyka. Jednakże było kilka bezpośrednich, silnych badań porównujących test cfDNA ze standardowym badaniem przesiewowym podczas pierwszego trymestru w rutynowych populacjach prenatalnych. Metody
W tym prospektywnym, wieloośrodkowym, zaślepionym badaniu przeprowadzonym w 35 ośrodkach międzynarodowych, wyznaczyliśmy kobiety w ciąży prezentujące aneuploidalne badania przesiewowe w 10 do 14 tygodniu ciąży, aby przejść zarówno standardowe badanie przesiewowe (z pomiarem przezierności karku i analitów biochemicznych), jak i cfDNA. Uczestnicy otrzymali wyniki standardowych badań przesiewowych; wyniki testu cfDNA zostały zaślepione. Ustalenie wyniku porodu opierało się na diagnostycznym badaniu genetycznym lub badaniu noworodka. Pierwszorzędnym wynikiem był obszar pod krzywą charakterystyki operacyjnej odbiornika (AUC) dla trisomii 21 (zespół Downa) z testem cfDNA a standardowym badaniem przesiewowym. Oceniliśmy także testowanie cfDNA i standardowe badanie przesiewowe w celu oceny ryzyka trisomanii 18 i 13. Continue reading „Bezkomórkowa analiza DNA do nieinwazyjnego badania trisomii”