Operacje robimy w znieczuleniu dotchawiczym aparatem o obwodzie zamknietym

W razie złego stanu ogólnego przystępujemy do operacji dopiero wtedy, gdy waga ciała zaczyna wzrastać; ostatniego i przedostatniego dnia przed operacją przepłukujemy ostrożnie uchyłek roztworem fizjologicznym soli kuchennej, odsysamy pozostały po płukaniu płyn i wpuszczamy do uchyłka 15. 000 j. penicyliny i 0,5 g streptomycyny. Przed operacją wkładamy do żołądka zgłębnik, który ułatwia odszukanie przełyku, a po operacji służy do opróżniania żołądka i odżywiania chorego. Operację robimy w znieczuleniu dotchawiczym aparatem o obwodzie zamkniętym, ponieważ otwieramy jamę opłucnową; podczas operacji podajemy krew w kroplówce dożylnej. Continue reading „Operacje robimy w znieczuleniu dotchawiczym aparatem o obwodzie zamknietym”

Zmieknienie kosci

Zmięknienie kości Awitaminoza D może dawać u kobiet objawy zmięknienia kości (osteomalacja) podczas ciąży. Zmięknienie kości nie jest tylko wynikiem braku witaminy D, gdyż wchodzą tutaj w grę jeszcze zaburzenia w gruczołach wydzielania wewnętrznego. Odwrotnym stanem awitaminozy D jest hiperwitaminoza D, uzyskiwana przez nadmierne wprowadzenie tej witaminy. Zasadniczymi objawami hiperwitaminozy D jest spadek wagi ciała; – leguna, zmiany sierści zwierząt i ogólne wyniszczenie ustroju. W naczyniach krwionośnych i narządach wewnętrznych odkłada się wtedy wapń. Continue reading „Zmieknienie kosci”

W razie niemoznosci przeprowadzenia leczenia balneologicznego w zdrojowiskach poleca sie picie cieplej wody mineralnej butelkowej w domu

W razie niemożności przeprowadzenia leczenia balneologicznego w zdrojowiskach poleca się picie ciepłej wody mineralnej butelkowej w domu albo ciepłych mieszanin alkalicznych wraz ze stosowaniem ciepłych okładów na brzuch. Poza tym stosuje się w chorobach trzustki leczenie objawowe np. leki uśmierzająca bóle, zwalczające zapad i in. Prócz leczenia zachowawczego w chorobach trzustki, stosuje się leczenie chirurgiczne. Wskazania do tego leczenia stanowią: 1) żółtaczka mechaniczna, wywołana przez zamknięcie światła wspólnego przewodu żółciowego wskutek przewlekłego zapalenia trzustki, kamicy trzustkowej, nowotworu głowy trzustki; 2) ropień trzustki; 3) torbiel trzustki; 4) kamica trzustkowa; 5) następstwa choroby trzustki, np. Continue reading „W razie niemoznosci przeprowadzenia leczenia balneologicznego w zdrojowiskach poleca sie picie cieplej wody mineralnej butelkowej w domu”

Sensomotoryczne niedobory bramkowania w modelach „schizofrenii” dwóch czynników ryzyka

Modele genetyczne i środowiskowe chorób neuropsychiatrycznych rosły wykładniczo w ciągu ostatnich 20 lat. Jedną z miar, która jest często stosowana do oceny znaczenia translacyjnego tych modeli dla ludzkiej choroby neuropsychiatrycznej, jest wstępne zahamowanie przestrachu (PPI), operacyjna miara czuciowo-ruchowego. Deficient PPI charakteryzuje kilka zaburzeń neuropsychiatrycznych, ale najszerzej badano je w schizofrenii. Stało się ono użytecznym narzędziem w translacyjnych badaniach neurofarmakologicznych i genetyki molekularnej, ponieważ można je mierzyć dla różnych gatunków przy użyciu niemal takich samych parametrów eksperymentalnych. Continue reading „Sensomotoryczne niedobory bramkowania w modelach „schizofrenii” dwóch czynników ryzyka”

Mocne charaktery osób z pierwszym epizodem psychozy w Indywidualnym treningu odpornosci

Pozytywne interwencje psychologiczne, które integrują mocne strony osoby w leczeniu, prowadzą do poprawy zadowolenia z życia i dobrego samopoczucia. Siły charakteru sklasyfikowane w sześciu podstawowych cnotach (mądrość / wiedza, odwaga, ludzkość, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość i transcendencja) były przedmiotem istotnych badań. Chociaż w populacji ogólnej przeprowadzono wiele badań, niewiele wiadomo na temat mocnych stron osobników z pierwszym epizodem psychozy (FEP). Co więcej, zasady pozytywnej psychologii, w szczególności skupienie się na osobistych zaletach, zostały w coraz większym stopniu zintegrowane z traktowaniem FEP i stanowiły podstawowy składnik Indywidualnego Treningu Resiliency (IRT), indywidualnego składnika terapii NAVIGATE testowanego w Odzysku po początkowym epizodzie schizofrenii Program leczenia. Continue reading „Mocne charaktery osób z pierwszym epizodem psychozy w Indywidualnym treningu odpornosci”

Funkcjonalna dyskoncepcyjnosc sieci jako biomarker opornosci na leczenie w schizofrenii

Schizofrenia może rozwinąć się z przerw w funkcjonalnej łączności regulowanej przez neuroprzekaźniki, takie jak dopamina i acetylocholina. Efekty modulacji tych neuroprzekaźników mogą wyjaśnić, w jaki sposób leki przeciwpsychotyczne łagodzą objawy schizofrenii i odpowiadają za zmienną odpowiedź na leki przeciwpsychotyczne obserwowane w praktyce klinicznej. Opierając się na domniemanym mechanizmie antypsychotycznym i dowodzie zaburzonej łączności w schizofrenii, postawiliśmy hipotezę, że funkcjonalna łączność sieciowa, oceniana za pomocą statystyk sieciowych, wykazywałaby różnice między podtypami odpowiedzi na leczenie schizofrenii a zdrowymi kontrolami. Dane MRI dotyczące czynnościowego stanu spoczynkowego uzyskano od 17 zdrowych osób z grupy kontrolnej, a także osób ze schizofrenią, które dobrze reagowały na atypowe leki przeciwpsychotyczne pierwszego rzutu (pierwszoliniowy odpowiadający, FLR, n = 18), nie przeszły co najmniej dwóch pr b leków przeciwpsychotycznych, ale odpowiedziały na klozapinę (schizofrenia oporna na leczenie, TRS, n = 18) lub nieudane co najmniej dwie próby leków przeciwpsychotycznych i próbę klozapiny (schizofrenia odporna na leczenie, UTRS, n = 16). Continue reading „Funkcjonalna dyskoncepcyjnosc sieci jako biomarker opornosci na leczenie w schizofrenii”

Bezkomórkowa analiza DNA do nieinwazyjnego badania trisomii

Badanie DNA bez komórek (cfDNA) w trisomii płodowej jest bardzo skuteczne u kobiet wysokiego ryzyka. Jednakże było kilka bezpośrednich, silnych badań porównujących test cfDNA ze standardowym badaniem przesiewowym podczas pierwszego trymestru w rutynowych populacjach prenatalnych. Metody
W tym prospektywnym, wieloośrodkowym, zaślepionym badaniu przeprowadzonym w 35 ośrodkach międzynarodowych, wyznaczyliśmy kobiety w ciąży prezentujące aneuploidalne badania przesiewowe w 10 do 14 tygodniu ciąży, aby przejść zarówno standardowe badanie przesiewowe (z pomiarem przezierności karku i analitów biochemicznych), jak i cfDNA. Uczestnicy otrzymali wyniki standardowych badań przesiewowych; wyniki testu cfDNA zostały zaślepione. Ustalenie wyniku porodu opierało się na diagnostycznym badaniu genetycznym lub badaniu noworodka. Pierwszorzędnym wynikiem był obszar pod krzywą charakterystyki operacyjnej odbiornika (AUC) dla trisomii 21 (zespół Downa) z testem cfDNA a standardowym badaniem przesiewowym. Oceniliśmy także testowanie cfDNA i standardowe badanie przesiewowe w celu oceny ryzyka trisomanii 18 i 13. Continue reading „Bezkomórkowa analiza DNA do nieinwazyjnego badania trisomii”

Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność terapii genowej czynnika IX w hemofilii B AD 5

Wśród pacjentów otrzymujących niską lub pośrednią dawkę wektora wzrost aktywności czynnika IX był niewielki (do do 3% wartości normalnej). Natomiast u 6 pacjentów otrzymujących wysoką dawkę wektora zaobserwowano niezwykle stałą ekspresję czynnika IX (średnia, 5,1 . 1,7% wartości normalnej). Ekspresja czynnika IX za pośrednictwem AAV8 pozostawała względnie stabilna przez okres do 4 lat, w zgodzie ze stabilnością ekspresji transgenu w modelach zwierzęcych, w tym naczelnych nie będących ludźmi. Ponadto długoterminowa obserwacja sugeruje, że epizody podwyższonych poziomów ALT nie powróciły i nie pojawiły się nowe późne toksyczne zdarzenia. Spośród siedmiu pacjentów, którzy otrzymywali profilaktykę za pomocą koncentratu czynnika IX przed przeniesieniem genu, czterech (pacjentów 1, 4, 6 i 7) było w stanie zatrzymać regularną terapię zastępczą czynnikiem IX, a większość innych osób była w stanie zwiększyć odstęp między wlewki profilaktyczne. Ogólne zmniejszenie ilości koncentratu czynnika IX, który podawano w czasie trwania badania, wyniosło ponad 3 miliony jednostek, co przyniosło oszczędności finansowe w wysokości ponad 2,5 miliona USD w oparciu o ceny z 2014 roku. Continue reading „Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność terapii genowej czynnika IX w hemofilii B AD 5”

Bezkomórkowa analiza DNA do nieinwazyjnego badania trisomii AD 5

W grupie 16 329 kobiet, 192 (1,2%) miało frakcję płodu mniejszą niż 4%, 83 (0,5%) miało frakcję płodową, której nie można było zmierzyć, a 213 (1,3%) miało dużą zmienność w teście lub awaria testu. Mediana masy ciała matki u kobiet z niską frakcją płodu wyniosła 93,7 kg, w porównaniu z 65,8 kg u kobiet z wynikiem pozytywnym w teście cfDNA (P <0,001). W grupie bez wyników w teście cfDNA było 13 aneuploidii: 3 z trisomią 21, z trisomią 18, 2 z trisomią 13, 4 z triploidią, z mozaiką trisomii 16, z delecją 11p i z strukturalną nieprawidłowy chromosom. Częstość występowania aneuploidii w tej grupie (1 na 38 [2,7%]) jest wyższa niż częstość na 236 (0,4%) w ogólnej grupie (p <0,001). Szczególnie u kobiet z frakcją płodu mniejszą niż 4%, 9 w 192 (4,7%) miało aneuploidię. Wśród kobiet z sześcioma powszechnymi aneuploidiami, w przypadku których nie było wyników w teście cfDNA, każdy przypadek został wykryty na standardowym badaniu przesiewowym, a ryzyko wahało się od na 26 do na 2.
Dyskusja
W tym dużym, wieloośrodkowym badaniu kohortowym stwierdzono, że testy cfDNA mają wyższą czułość i swoistość niż standardowe badania przesiewowe w celu wykrycia trisomii 21 w ogólnej populacji prenatalnej. Continue reading „Bezkomórkowa analiza DNA do nieinwazyjnego badania trisomii AD 5”

Czteromiesięczne schematy oparte na moksyfloksacynie na gruźlicę wrażliwą na leki AD 5

Analiza bezpieczeństwa. Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w częstości występowania zdarzeń niepożądanych 3. lub 4. stopnia, z doniesieniami o zdarzeniach u 127 pacjentów (19%) w grupie izoniazydowej i 111 pacjentów (17%) w grupie otrzymującej etambutol, w porównaniu z 123 pacjentów (19%) w grupie kontrolnej (tabela 3). W sumie 349 ciężkich działań niepożądanych wystąpiło u 173 pacjentów, z 246 zdarzeniami w okresie leczenia i 103 w czasie obserwacji. W badaniu wzięły udział 43 osoby (16 w okresie leczenia i 27 w trakcie obserwacji), z których 30 uznano za związane z gruźlicą (tabela S10 w dodatku uzupełniającym). Ogólnie rzecz biorąc, liczba poważnych zdarzeń niepożądanych, rodzajów zdarzeń i liczby pacjentów z wydarzeniami (w tym liczbą zgonów) była podobna w trzech grupach badawczych zarówno w okresie leczenia, jak i w okresie obserwacji. Continue reading „Czteromiesięczne schematy oparte na moksyfloksacynie na gruźlicę wrażliwą na leki AD 5”