W krzywicy powstaje kwasica

W krzywicy powstaje kwasica. Zawartość soli wapnia- w kościach w krzywicy zmniejsza się ,kości bowiem w krzywicy mogą zawierać zaledwie 18 % wapnia zamiast normalnych 66,3 %. Równolegle do wapnia zmniejsza się także zawartość fosforu w kościach, który spada do 9 %, będąc w. normie 11 % . Zaburzenia w zawartości wapnia i fosforu w kościach mają swoje odbicie we krwi. Continue reading „W krzywicy powstaje kwasica”

By rozpoznac stan chorobowy trzustki

By rozpoznać stan chorobowy trzustki, trzeba prócz dokładnego podmiotowego i przedmiotowego badania całego ustroju: 1) zbadać okolicę trzustkową podstawowymi metodami fizycznymi; 2) zbadać kał po 3-dniowej próbnej diecie Schmidta, zwracając szczególną uwagę na zachowanie się w nim włókien mięsnych oraz tłuszczu; 3) zbadać co do ilości diastazy surowicę krwi, a także mocz świeżo oddany rano na czczo oraz w 2 godziny po śniadaniu Grotta; 4) zbadać mocz co do cukru na czczo i przynajmniej w 2 godziny po wypiciu 50,0 cukru gronowego, rozpuszczonego w szklance wody; 5) zbadać poziom cukru w krwi na czczo i przynajmniej w godzinę po wypiciu 50,0 cukru gronowego w szklance wody; 6) określić poziom lipazy w krwi; 7) zbadać zawartość dwunastniczą metodą Filińskiego. W rozpoznaniu może być pomocne także badanie radiologiczne przewodu pokarmowego i pęcherzyka żółciowego, czasami i trzustki. Rokowanie zależy od rodzaju choroby trzustki. H. ZAPOBIEGANIE I LECZENIE W CHOROBACH TRZUSTKI Zapobieganie chorobom trzustki polega na starannym leczeniu chorób wątroby, dróg żółciowych, żołądka i dwunastnicy oraz chorób zakaźnych a także na unikaniu błędów dietetycznych. Continue reading „By rozpoznac stan chorobowy trzustki”

Czynniki psychospoleczne zwiazane z zachowaniem aktywnosci fizycznej wsród pacjentów z psychoza

Chociaż aktywność fizyczna pomaga poprawić funkcjonowanie i zmniejszyć objawy choroby psychicznej, brak aktywności fizycznej pozostaje powszechny w populacji chorych psychicznie. Celem tego badania jest zbadanie związków między konstruktami teoretycznymi w odniesieniu do zachowań aktywności fizycznej w oparciu o teorie psychologiczne w celu zbadania przyczyn braku aktywności fizycznej w populacji psychozy. Na potrzeby tego przekrojowego badania rekrutowano stu osiemdziesięciu chińskich pacjentów ambulatoryjnych, u których zdiagnozowano zaburzenia psychotyczne. Uzyskano dane socjodemograficzne oraz odpowiedzi na kwestionariusze oceniające poczucie własnej skuteczności, równowagę decyzyjną, procesy zmian i etapy zmian w przyzwyczajeniu aktywności fizycznej. Continue reading „Czynniki psychospoleczne zwiazane z zachowaniem aktywnosci fizycznej wsród pacjentów z psychoza”

Czestosc wystepowania, czynniki ryzyka i charakterystyka kliniczna osteoporozy u chinskich pacjentów hospitalizowanych ze schizofrenia

Pacjenci ze schizofrenią charakteryzują się wysoką częstością występowania osteoporozy i złamań związanych z osteoporozą. Zbadaliśmy częstość występowania osteoporozy i jej klinicznych korelatów u chińskich pacjentów ze schizofrenią, która nie jest dobrze zbadana. Łącznie skorzystano z 199 pacjentów hospitalizowanych (mężczyźni / kobiety = 132/67, średni wiek: 54,5 ? 11,1 lat) i 107 zdrowych osób z grupy kontrolnej (mężczyźni / kobiety = 22/85, średni wiek: 41,7 ? 11,9 lat). Gęstość mineralną kości (BMD) mierzono za pomocą ultrasonografii kości piętowej. Continue reading „Czestosc wystepowania, czynniki ryzyka i charakterystyka kliniczna osteoporozy u chinskich pacjentów hospitalizowanych ze schizofrenia”

Objawy wymiarowe i globalna funkcja poznawcza przewiduja subiektywna jakosc zycia pacjentów ze schizofrenia i zdrowych osób doroslych

W ciągu ostatnich kilku dekad jakość życia (QoL) stała się coraz ważniejsza jako wskaźnik wyników leczenia; szczególnie w zaburzeniach ze spektrum schizofrenii ze względu na bliskie związki z niepełnosprawnością funkcjonalną. Liczne badania mające na celu wyjaśnienie czynników, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w tej populacji, miały wpływ zarówno na nasilenie objawów, jak i na poznanie przy określaniu jakości życia, ale wyniki były mieszane. Najważniejszymi czynnikami, które wydają się utrudniać brak konsensusu w istniejącej literaturze badającej determinanty jakości życia, są niejednorodność zbadanych próbek i środków, a także wpływ na leki w różnych badaniach. W związku z tym w niniejszym badaniu podjęto próbę rozwiązania niektórych z tych problemów poprzez zbadanie zależności między subiektywną QoL a stopniem nasilenia objawów i funkcji poznawczej we względnie jednorodnej próbce pacjentów pacjentów o raz próbą kontrolną społeczności ocenianą pod względem nasilenia objawów wymiarowych. Continue reading „Objawy wymiarowe i globalna funkcja poznawcza przewiduja subiektywna jakosc zycia pacjentów ze schizofrenia i zdrowych osób doroslych”

Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność terapii genowej czynnika IX w hemofilii B AD 3

S1 w Uzupełnieniu dodatkowym), pomimo obecności wektora w ślinie, moczu, nasieniu, kale lub osoczu przez maksymalnie 6 tygodni po przeniesieniu genów (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Żaden z pacjentów nie zgłosił żadnych nowych objawów podczas lub po podaniu wektora, w tym objawów typowo związanych z infekcją wirusową (np. Gorączka, pocenie się, ból mięśni, bóle brzucha i biegunka). Czynność czynnika IX
Rycina 1. Podsumowanie aktywności czynnika IX i funkcji wątroby po infuzji wektora u 10 pacjentów z hemofilią B. Średnie (. Continue reading „Długoterminowe bezpieczeństwo i skuteczność terapii genowej czynnika IX w hemofilii B AD 3”

Fibulin-3 jako biomarker krwi i efuzji w przypadku miedzybloniaka oplucnej AD 2

Rozpuszczalne białko związane z mezoteliną, najszerzej badany biomarker międzybłoniaka oparta na krwi, jest ograniczony przez ogólną czułość wynoszącą 47% przy swoistości 96 %.3 Miejsce cięcia trombiny utrudnia powtarzalne pomiary w surowicy w przypadku osteopontyny.4 Stosując techniki genomowe podobne do tych opisane dla naszej identyfikacji osteopontyny jako markera międzybłoniaka5 (patrz rozdział Metody w dodatkowym dodatku, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu), ocenialiśmy, czy poziomy fibuliny 3 w osoczu mają wysoką swoistość i czułość w przypadku rozróżniania pacjentów z międzybłoniakiem osób narażonych na działanie azbestu i pacjentów ze złośliwymi lub łagodnymi wysiękami opłucnowymi nie z powodu międzybłoniaka. Metody
Populacje badawcze
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna oraz poziomy fibryny-3 według badanej kohorty. Continue reading „Fibulin-3 jako biomarker krwi i efuzji w przypadku miedzybloniaka oplucnej AD 2”