Prednizolon i Mycobacterium w gruźliczym zapaleniu osierdzia AD 4

W sumie 44 pacjentów (3,1%) otrzymuje niestosowne glukokortykoidy podczas próby; odsetek ten jest podobny w grupach prednizolonu i placebo. W celu porównania M. indicus pranii z placebo 75,9% pacjentów z grupy M. indicus pranii i 81,4% osób z grupy placebo przestrzegało schematu przez pełne 3 miesiące leczenia badanego. Spośród 1400 pacjentów uczestniczących w badaniu 76,6% otrzymywało leczenie przeciwgruźlicze w czasie randomizacji, a 14,5% otrzymywało leczenie przeciwretrowirusowe (Tabela S11 w Dodatku Uzupełniającym). Wskaźniki trwającego stosowania terapii przeciwprątkowej i terapii przeciwretrowirusowej podczas próby przedstawiono w tabelach S12 i S13 w dodatkowym dodatku. Coraz częstsze stosowanie terapii przeciwretrowirusowej w trakcie badania odzwierciedla przyjęcie zmienionych wytycznych WHO zalecających wczesne rozpoczęcie leczenia przeciwretrowirusowego u pacjentów zakażonych HIV z gruźlicą.27,28
Porównanie prednizolonu
Tabela 2. Tabela 2. Wpływ Prednizolonu i Mycobacterium indicus pranii Immunoterapia na wyniki skuteczności. Rysunek 1. Rycina 1. Szacunki Kaplana-Meiera w czasie do pierwotnej skuteczności skuteczności, według grupy leczenia. Dane dotyczące czasu do pierwszorzędowej oceny skuteczności zgonu, tamponady serca wymagającej perikardiocentezji lub zwężającego zapalenia osierdzia przedstawiono u pacjentów, którzy otrzymali prednizolon lub placebo (panel A) i Mycobacterium indicus pranii lub placebo (panel B).
Częstość pierwotnego wyniku złożonego (śmierć, tamponada serca wymagająca perikardiocentezy lub zwężającego zapalenia osierdzia) wynosiła 14,3 zdarzenia na 100 pacjento-lat obserwacji w grupie prednizolonowej i 14,8 na 100 pacjento-lat w grupie placebo (współczynnik ryzyka z prednizolon, 0,95, przedział ufności 95% [CI], 0,77 do 1,18, P = 0,66) (tabela 2 i figura 1A oraz fig. S4 w dodatkowym dodatku). Nie było również istotnej różnicy między obiema grupami w zakresie częstości zgonów lub częstości tamponady sercowej wymagającej perikardiocentezji, gdy rozważano je indywidualnie (ryc. S5 i S6 w dodatkowym dodatku). Głównymi przyczynami zgonu były zapalenie osierdzia (23,8%), rozsiana gruźlica (18,6%), zakażenie wirusem HIV (7,3%) i inne przyczyny sercowo-naczyniowe (5,7%) (tabela S14 w dodatkowym dodatku). Grupa prednizolonowa miała mniejszą częstość występowania przewlekłego zapalenia osierdzia i mniej hospitalizacji niż w grupie placebo (tabela 2 oraz tabela S15 i ryc. S7 i S8 w dodatkowym dodatku).
Tabela 3. Tabela 3. Wpływ immunoterapii prednizolonem i Mycobacterium indicus pranii na wyniki bezpieczeństwa. Częstość występowania zakażenia oportunistycznego wynosiła 6,89 przypadków na 100 pacjento-lat w grupie prednizolonu, w porównaniu z 5,91 na 100 pacjento-lat w grupie placebo (współczynnik ryzyka, 1,16, 95% CI, 0,84 do 1,61, P = 0,36) ( Rys. S9 w Dodatku Uzupełniającym). Odsetek pacjentów z kandydozą był wyższy w grupie prednizolonu niż w grupie placebo (7,7% w porównaniu do 5,2%, P = 0,05) (tabela 3 i tabela S16 w dodatkowym dodatku).
Prednizolon w porównaniu z placebo wiązał się ze zwiększoną zapadalnością na raka (1,05 vs 0,32 przypadku na 100 osobolat, współczynnik ryzyka 3,27; 95% CI, 1,07 do 10,03; P = 0,03) (tabela 3 i ryc. S10 w Dodatku Uzupełniającym). Wzrost ten był spowodowany większą częstością występowania nowotworów związanych z HIV w grupie prednizolonowej niż w grupie placebo (0,73 vs 0,08 na 100 osobolat, współczynnik hazardu 9,04, 95% CI, 1,14 do 71,33, P = 0,04) . (Tabela 3). Lista przyczyn raka znajduje się w tabeli S17 w dodatkowym dodatku.
Wystąpiły dwa przypadki zespołu zapalnego rekonstrukcji immunologicznej w grupie prednizolonu i jeden w grupie placebo. W obu grupach odnotowano podobny wzrost liczby limfocytów T CD4 + (tabela S18 w dodatku uzupełniającym).
M. indicus pranii Porównanie
Wskaźniki pierwotnego wyniku złożonego i jego składników, a także częstości hospitalizacji i zakażenia oportunistycznego nie różniły się istotnie między grupą M. indicus pranii a grupą placebo (tabela 2 i tabela 3 i figura 1B oraz ryc. S11 do S16 w Dodatku Uzupełniającym). Jednak M. indicus pranii był związany ze zwiększoną zapadalnością na raka w porównaniu z placebo (0,92 vs. 0,24 przypadków na 100 osobolat; współczynnik ryzyka 3,69; 95% CI, 1,03 do 13,24; P = 0,03) (tabela 3, oraz Ryc. S17 w Dodatku Uzupełniającym), który był spowodowany głównie wzrostem raka związanego z HIV. W każdej grupie wystąpił jeden przypadek zespołu zapalnego rekonstrukcji immunologicznej
[przypisy: dentysta w afryce, lordoza lędźwiowa zniesiona, olx maltańczyk ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta w afryce lordoza lędźwiowa zniesiona olx maltańczyk