Prednizolon i Mycobacterium indicus pranii w gruźliczym zapaleniu osierdzia AD 3

Drugorzędne wyniki skuteczności obejmowały poszczególne składniki pierwotnego wyniku, a także hospitalizację. Wyniki bezpieczeństwa obejmowały oportunistyczne infekcje i nowotwory, a także wpływ interwencji na liczbę limfocytów T CD4 + (jako miarę immunosupresji) i częstość występowania zespołu zapalnego rekonstrukcji immunologicznej (u pacjentów zakażonych HIV). Szczegółowe definicje zdarzeń wynikowych podano w tabelach od S4 do S8 oraz w sekcji Metody w dodatkowym dodatku. Analiza statystyczna
Oparliśmy nasze obliczenia wielkości próby na następujących założeniach: wskaźnik zdarzeń wśród pacjentów otrzymujących placebo dla obu interwencji wyniósłby 35% przy średnim okresie obserwacji wynoszącym 2 lata; połowa pacjentów w grupie kontrolnej dla każdej interwencji otrzyma kolejną skuteczną interwencję, co spowoduje 30% względne zmniejszenie ryzyka w częstości zdarzeń; współczynnik nieadekwatności wynosiłby 10%; a stopa strat do dalszych działań wyniosłaby 6%. Na podstawie tych założeń oszacowaliśmy, że przy próbie 1400 pacjentów badanie będzie miało 90% mocy do wykrycia 22,9% redukcji współczynnika ryzyka, z wykorzystaniem testu log-rank i typu dwustronnego I wskaźnik błędu 5%.
Dane analizowano przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.1, zgodnie z podejściem intencjonalnym (jak opisano w protokole i wcześniej zaplanowanym planie analizy statystycznej). Krzywe czas do wystąpienia skonstruowano za pomocą estymacji wartości granicznej produktu i porównano je z użyciem stratyfikowanych testów logarytmicznych. Modele proporcjonalnego hazardu Coxa stratyfikowane zgodnie z przypisaniem leczenia silni- kowego zostały użyte do określenia współczynników ryzyka i 95% przedziałów ufności. Oceniliśmy interakcje między dwiema aktywnymi metodami leczenia poprzez uwzględnienie w modelu warunku interakcji.
Przeprowadziliśmy również analizy dotyczące pierwotnego wyniku w podgrupach zdefiniowanych według statusu HIV, siłę dowodów potwierdzających gruźlicze zapalenie osierdzia (rozpoznanie jednoznacznie lub prawdopodobne), narażenie osób zakażonych wirusem HIV na leczenie przeciwretrowirusowe (> 6 miesięcy, . 6 miesięcy lub brak ekspozycji), próg limfocytów T CD4 + do leczenia (<200 na milimetr sześcienny w porównaniu do> 200 na milimetr sześcienny i <35 na milimetr sześcienny w porównaniu z> 350 na milimetr sześcienny) i stan perikardiocentozy w punkcie wyjściowym (wykonywane vs. nie przeprowadzono), stosując model proporcjonalnych hazardów Coxa, z terminem interakcji dla efektów leczenia w obrębie podgrup. W przypadku wszystkich analiz uznano, że wartości P mniejsze niż 0,05 wskazują na istotność statystyczną.
Komisja monitorująca proces przeprowadziła siedem tymczasowych analiz pierwotnych danych wynikowych; w szóstej tymczasowej analizie komitet monitorujący badania zalecił przerwanie randomizacji M. indicus pranii z powodu daremności.
Wyniki
Badana populacja
Badanie przeprowadzono od stycznia 2009 r. Do lutego 2014 r. W 19 szpitalach w ośmiu krajach afrykańskich (patrz Dodatek dodatkowy). W sumie 1400 pacjentów zostało włączonych do porównania prednizolonu z placebo; 706 zostało przydzielonych do przyjmowania prednizolonu, a 694 do otrzymywania placebo. Mediana okresu obserwacji wynosiła 636,5 dni (odległość międzykwartylowa od 317,5 do 1085,5); na końcu badania status pierwotnego wyniku był znany dla 1371 uczestników (97,9%) (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym).
W sumie 1250 pacjentów zostało włączonych do porównania M. indicus pranii z placebo, zanim to porównanie zostało zatrzymane wcześniej z powodu daremności (14 lutego 2013 r.); 625 zostało przydzielonych do otrzymania M. indicus pranii i 625 do otrzymania placebo. Mediana okresu obserwacji wynosiła 720,5 dni (odległość międzykwartylowa, 368,0 do 1095,0); na końcu badania status pierwotnego wyniku był znany 1223 uczestnikom (97,8%) (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym).
Tabela 1. Tabela 1. Wyjściowa charakterystyka pacjentów i diagnoza po 3 miesiącach. Charakterystyka wyjściowa była podobna we wszystkich grupach (tabela i tabela S9 w dodatkowym dodatku). Około dwie trzecie uczestników miało duży wysięk osierdziowy; perikardiocentezę przeprowadzono w 60,5%. Rozpoznanie gruźliczego zapalenia osierdzia uznano za definitywne u 17,1% pacjentów (szczegóły podano w tabeli S10 w dodatkowym dodatku). Dwie trzecie uczestników było nosicielami wirusa HIV.
Schematy leczenia i przestrzeganie zaleceń
W celu porównania prednizolonu z placebo 88,5% pacjentów z grupy prednizolonowej i 88,7% pacjentów z grupy placebo przestrzegało schematu leczenia przez pełne 6 tygodni leczenia
[podobne: objawy złamanego nosa, lek do inhalacji berodual, lorafen ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: lek do inhalacji berodual lorafen ulotka objawy złamanego nosa