Prednizolon i Mycobacterium indicus pranii w gruźliczym zapaleniu osierdzia AD 2

W badaniu Badanie postępowania z zapaleniem osierdzia (IMPI) ocenialiśmy skuteczność i bezpieczeństwo stosowania skojarzonego prednizolonu i M. indicus pranii u pacjentów w Afryce, którzy mieli gruźlicze zapalenie osierdzia. Metody
Projekt, zachowanie i nadzór
W celu oceny gruźliczego zapalenia osierdzia (ryc. S1 w Dodatkowym dodatku, dostępne wraz ). Szczegółowy opis projektu badania został opublikowany wcześniej .4,23-25 Badanie zostało zatwierdzone przez odpowiednie krajowe organy regulacyjne oraz przez komisję etyczną w każdej z uczestniczących stron. Wszyscy uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Firma Cadila Pharmaceuticals przekazała leki badawcze użyte w badaniu i rozesłała je do ośrodków badawczych, ale nie odgrywała żadnej roli w projektowaniu ani prowadzeniu badania, w analizie danych ani w decyzji o przekazaniu manuskryptu do publikacji. Continue reading „Prednizolon i Mycobacterium indicus pranii w gruźliczym zapaleniu osierdzia AD 2”

Prednizolon i Mycobacterium indicus pranii w gruźliczym zapaleniu osierdzia

Gruźlicze zapalenie osierdzia wiąże się z wysoką zachorowalnością i śmiertelnością, nawet jeśli stosuje się leczenie przeciwgruźlicze. Oceniliśmy wpływ wspomagającej terapii glikokortykoidami i immunoterapią Mycobacterium indicus pranii u pacjentów z gruźliczym zapaleniem osierdzia. Metody
Stosując model czynnikowy 2 na 2, losowo przydzielono 1400 osób dorosłych z określonym lub prawdopodobnym gruźliczym zapaleniem osierdzia do prednizolonu lub placebo przez 6 tygodni i do M. indicus pranii lub placebo, podawanych w pięciu wstrzyknięciach w ciągu 3 miesięcy. Dwie trzecie uczestników miało współistniejące zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV). Pierwszorzędowym wynikiem skuteczności było połączenie śmierci, tamponady serca wymagającej perikardiocentezji lub zwężającego się zapalenia osierdzia.
Wyniki
Nie stwierdzono istotnych różnic w pierwotnym wyniku pomiędzy pacjentami, którzy otrzymywali prednizolon i tymi, którzy otrzymywali placebo (odpowiednio 23,8% i 24,5%, współczynnik ryzyka, 0,95, przedział ufności 95% [CI], 0,77 do 1,18, P = 0,66) lub między tymi, którzy otrzymali immunoterapię M. Continue reading „Prednizolon i Mycobacterium indicus pranii w gruźliczym zapaleniu osierdzia”

Bezkomórkowa analiza DNA do nieinwazyjnego badania trisomii AD 5

W grupie 16 329 kobiet, 192 (1,2%) miało frakcję płodu mniejszą niż 4%, 83 (0,5%) miało frakcję płodową, której nie można było zmierzyć, a 213 (1,3%) miało dużą zmienność w teście lub awaria testu. Mediana masy ciała matki u kobiet z niską frakcją płodu wyniosła 93,7 kg, w porównaniu z 65,8 kg u kobiet z wynikiem pozytywnym w teście cfDNA (P <0,001). W grupie bez wyników w teście cfDNA było 13 aneuploidii: 3 z trisomią 21, z trisomią 18, 2 z trisomią 13, 4 z triploidią, z mozaiką trisomii 16, z delecją 11p i z strukturalną nieprawidłowy chromosom. Częstość występowania aneuploidii w tej grupie (1 na 38 [2,7%]) jest wyższa niż częstość na 236 (0,4%) w ogólnej grupie (p <0,001). Szczególnie u kobiet z frakcją płodu mniejszą niż 4%, 9 w 192 (4,7%) miało aneuploidię. Wśród kobiet z sześcioma powszechnymi aneuploidiami, w przypadku których nie było wyników w teście cfDNA, każdy przypadek został wykryty na standardowym badaniu przesiewowym, a ryzyko wahało się od na 26 do na 2.
Dyskusja
W tym dużym, wieloośrodkowym badaniu kohortowym stwierdzono, że testy cfDNA mają wyższą czułość i swoistość niż standardowe badania przesiewowe w celu wykrycia trisomii 21 w ogólnej populacji prenatalnej. Continue reading „Bezkomórkowa analiza DNA do nieinwazyjnego badania trisomii AD 5”

Bezkomórkowa analiza DNA do nieinwazyjnego badania trisomii AD 4

Po wszystkich wyłączeniach kohorta do analizy pierwotnej obejmowała 15 15 kobiety (ryc. 1). Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i kliniczna pacjentów. Charakterystykę podstawowej kohorty do analizy przedstawiono w Tabeli 1. Średni wiek matki wynosił 31 lat (zakres od 18 do 48), a średni wiek ciążowy wynosił 12,5 tygodnia. Continue reading „Bezkomórkowa analiza DNA do nieinwazyjnego badania trisomii AD 4”

Randomizowana, kontrolowana próba aerosolowanej szczepionki przeciw odrze AD 2

Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo miała dostęp do niezaślepionych danych w celu oceny poważnych zdarzeń niepożądanych. Grupa rozwoju produktu (patrz Dodatek dodatkowy, dostępna wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie) dokonała przeglądu postępów. Komisje etyczne WHO, Christian Medical College (w Vellore, Indie), Narodowy Instytut Wirusologii i Centrum Badawcze Szpitala Króla Edwarda Pamięci (w Pune w Indiach) zatwierdziły protokół. Badanie zostało zaprojektowane i przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej15 i Dobrej Praktyki Laboratoryjnej16. Instytut Surumu w Indiach dostarczył bezpłatnie wszystkie szczepionki, a Aerogen dostarczył urządzenia do dostarczania bezpłatnie. Dodatkowe szczegóły dotyczące projektu badania, postępowania i analizy znajdują się w dodatkowym dodatku i pełnym protokole, w tym w planie analizy statystycznej, dostępnym na stronie.
Uczestnicy badania i ustawienie kliniczne
Badanie przeprowadzono w wioskach obsługiwanych przez osiem głównych ośrodków zdrowia w Pune. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba aerosolowanej szczepionki przeciw odrze AD 2”

Randomizowana, kontrolowana próba aerosolowanej szczepionki przeciw odrze

Szczepionka w aerozolu może być stosowana jako bezigłowa metoda immunizacji przeciwko odrze, chorobie, która pozostaje główną przyczyną chorób i śmierci. Dane dotyczące immunogenności szczepionki w aerozolu przeciwko odrze u dzieci są niespójne. Metody
Przeprowadziliśmy otwarte badanie noninferiorności z udziałem dzieci w wieku od 9,0 do 11,9 miesiąca życia w Indiach, które kwalifikują się do otrzymania pierwszej dawki szczepionki przeciwko odrze. Dzieci losowo przydzielono do otrzymania pojedynczej dawki szczepionki za pomocą inhalacji aerozolowej lub iniekcji podskórnej. Pierwszorzędowymi punktami końcowymi były seropozytywność przeciwciał przeciw odrze i zdarzeniom niepożądanym 91 dni po szczepieniu. Margines niezależności wynosił 5 punktów procentowych.
Wyniki
W sumie 1001 dzieci otrzymało szczepionkę w postaci aerozolu, a 1003 dzieci otrzymało szczepionkę podskórną; 1956 wszystkich dzieci (97,6%) obserwowano do 91. Continue reading „Randomizowana, kontrolowana próba aerosolowanej szczepionki przeciw odrze”

Prednizolon i Mycobacterium indicus pranii w gruźliczym zapaleniu osierdzia AD 6

Co więcej, rozpoznanie gruźlicy pozapłucnej stanowi wyzwanie, a jedynie niewielka liczba przypadków gruźlicy pozapłucnej jest leczona na podstawie określonej diagnozy. 37 Po drugie, niewielki odsetek pacjentów (mniej niż 2%) miał diagnozę inną niż gruźlica. Jednakże, chociaż oszacowanie wielkości próby wymaganej w tym badaniu było oparte na definicji klinicznej gruźliczego zapalenia osierdzia, 4 spodziewaliśmy się, że niewielka część przypadków (do 10%) będzie miała alternatywną przyczynę zapalenia osierdzia.23 Po trzecie, próba była zasilana z powodu wskaźnika nietrzymania 10% w grupach leczonych aktywnie. Chociaż szybkość ta była prawie osiągnięta w grupie prednizolonowej (wskaźnik nieprzy- jemności wynoszący 11%), częstość nieadherencji była wyższa w grupie M. indicus pranii (21%), głównie ze względu na skutki uboczne w miejscu wstrzyknięcia. Ta stosunkowo wysoka częstość nieadherencji mogła zmniejszyć siłę badania w odniesieniu do analizy pierwotnego wyniku w grupie M. indicus pranii. Continue reading „Prednizolon i Mycobacterium indicus pranii w gruźliczym zapaleniu osierdzia AD 6”

Prednizolon i Mycobacterium indicus pranii w gruźliczym zapaleniu osierdzia AD 5

W obu grupach obserwowano podobny wzrost liczby limfocytów T CD4 +. Istotnie więcej pacjentów z grupy M. indicus pranii niż w grupie placebo miało reakcje w miejscu wstrzyknięcia (41,4% w porównaniu z 2,9%, P <0,001) (tabela S19 i ryc. S18 w dodatkowym dodatku). Chociaż większość z tych reakcji charakteryzowała się niewielkimi objawami zapalnymi (tj. Stwardnieniem, zaczerwienieniem i bólem), to w grupie M. 15,0% w stosunku do 1,0%, P <0,001). Continue reading „Prednizolon i Mycobacterium indicus pranii w gruźliczym zapaleniu osierdzia AD 5”

Prednizolon i Mycobacterium w gruźliczym zapaleniu osierdzia AD 4

W sumie 44 pacjentów (3,1%) otrzymuje niestosowne glukokortykoidy podczas próby; odsetek ten jest podobny w grupach prednizolonu i placebo. W celu porównania M. indicus pranii z placebo 75,9% pacjentów z grupy M. indicus pranii i 81,4% osób z grupy placebo przestrzegało schematu przez pełne 3 miesiące leczenia badanego. Spośród 1400 pacjentów uczestniczących w badaniu 76,6% otrzymywało leczenie przeciwgruźlicze w czasie randomizacji, a 14,5% otrzymywało leczenie przeciwretrowirusowe (Tabela S11 w Dodatku Uzupełniającym). Wskaźniki trwającego stosowania terapii przeciwprątkowej i terapii przeciwretrowirusowej podczas próby przedstawiono w tabelach S12 i S13 w dodatkowym dodatku. Coraz częstsze stosowanie terapii przeciwretrowirusowej w trakcie badania odzwierciedla przyjęcie zmienionych wytycznych WHO zalecających wczesne rozpoczęcie leczenia przeciwretrowirusowego u pacjentów zakażonych HIV z gruźlicą.27,28
Porównanie prednizolonu
Tabela 2. Continue reading „Prednizolon i Mycobacterium w gruźliczym zapaleniu osierdzia AD 4”

Zakażenie przez ortopoksywirusa w kraju Georgia

W 2013 r. Zmiany skórne rozwinęły się u dwóch mężczyzn w Gruzji po tym, jak zostali zarażeni przez krowy. Mężczyźni nigdy nie otrzymali szczepionki przeciwko ospie prawdziwej. Testy materiału uszkodzenia za pomocą ilościowego testu reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym na ortopoksywirusy wirusa niefilozoficznego były pozytywne, a analiza sekwencji DNA wiązała się z nowatorskim gatunkiem ortopoksywirusa. Podczas następującego po nim badania epidemiologicznego nie zidentyfikowano żadnych dodatkowych przypadków u ludzi. Jednak serologiczny dowód ekspozycji na ortopoksywirus wykryto u krów w stadzie pacjentów oraz u schwytanych gryzoni i ryjówek. Trzeci przypadek zakażenia u ludzi, który wystąpił w 2010 roku, został zdiagnozowany retrospektywnie podczas testowania zarchiwizowanych okazów, które zostały pierwotnie przekazane do testów w celu wykrycia wąglika. Continue reading „Zakażenie przez ortopoksywirusa w kraju Georgia”