Multicenter Analiza mutacji glukocerebrozydazy w chorobie Parkinsona ad 6

Włączenie tej większej liczby przesiewowych mutacji (a nie tylko L444P i N370S) zwiększyło iloraz szans dla każdej mutacji, wśród pacjentów w porównaniu z grupą kontrolną, do 6,48 (95% CI, 3,78 do 11,09). Rozkład konkretnych mutacji GBA wśród żydowskich pacjentów aszkenazyjskich z chorobą Parkinsona, z których około 20% miało mutację GBA, pokazano na ryc. 2A. Około 20% zidentyfikowanych zmutowanych alleli nie było L444P ani N370S. Wśród nieżydowsko żydowskich poddanych cały region kodujący GBA został zsekwencjonowany w 1883 pacjentach i 1611 kontrolach; iloraz szans dla dowolnej mutacji GBA wynosił 6,51 (95% CI, 3,62 do 11,74). Continue reading „Multicenter Analiza mutacji glukocerebrozydazy w chorobie Parkinsona ad 6”

Multicenter Analiza mutacji glukocerebrozydazy w chorobie Parkinsona ad 5

Dane z czterech ośrodków zostały wyłączone w tej analizie, ponieważ nie dostarczono indywidualnych kontroli (Hajfa, Izrael) lub mutacje nie znalazły się wśród kontroli (Brazylia, Singapur i Tybinga, Niemcy). Wyniki analizy dowolnej mutacji GBA jako zmiennej niezależnej (Figura 1A) pokazują, że każdy ośrodek miał nadreprezentację mutacji u pacjentów w porównaniu z kontrolami, chociaż przedziały ufności różniły się znacznie. Osiem ośrodków miało iloraz szans większy niż 5. Całkowity łączny współczynnik szans pokazuje, jak bardzo przedział ufności jest skrócony, gdy dane z poszczególnych ośrodków są połączone. Pokazano również indywidualne ilorazy szans dla mutacji punktowych LA444P i N370S w GBA (odpowiednio fig. Continue reading „Multicenter Analiza mutacji glukocerebrozydazy w chorobie Parkinsona ad 5”

Multicenter Analiza mutacji glukocerebrozydazy w chorobie Parkinsona czesc 4

Dodatkowa analiza, przeprowadzona przez pominięcie danych z Tel Avivu, Izraela – centrum o najsilniejszym prawdopodobieństwie wystąpienia błędu w stosunku do błędu standardowego szacunków – potwierdziła, że dane te nie powodowały wzrostu łącznego prawdopodobieństwa wystąpienia. Aby śledzić wyniki analiz Mantela-Haenszela, zastosowano modele wielowymiarowej logistyczno-regresyjnej w celu zbadania związku między mutacjami GBA i chorobą Parkinsona w podgrupach uwarstwionych na podstawie poziomu pokrycia sekwencyjnego i Żydów aszkenazyjskich lub nie-aszkenazyjskich Żydów. pochodzenie etniczne. Te stratyfikowane modele łączyły dane dla pacjentów z różnych badań, w tym dla wszystkich podmiotów z kompletnymi danymi dla współzmiennych grupy etnicznej, wieku w momencie pobierania próbek i płci. W przypadku modelowania regresji i opisów zmiennych towarzyszących wykluczono dane dotyczące 702 pacjentów i 570 grup kontrolnych, ponieważ wiek, płeć lub grupa etniczna były nieznane. Continue reading „Multicenter Analiza mutacji glukocerebrozydazy w chorobie Parkinsona czesc 4”

Multicenter Analiza mutacji glukocerebrozydazy w chorobie Parkinsona cd

Dwa częste warianty GBA, E326K i T369M, zostały ocenione, ale nie zostały włączone jako zmutowane allele. Zakres danych klinicznych zebranych z każdego miejsca był zróżnicowany (Tabela 1). Niektóre ośrodki badawcze zapewniały jedynie wiek, historię rodzinną, płeć, grupę etniczną i diagnozę każdego z badanych, podczas gdy inne donoszą o pełniejszych danych, w tym o objawach podczas prezentacji, wieku w momencie wystąpienia choroby, konkretnych objawach klinicznych, reakcji na leki i standaryzowanych wynikach. w systemie klasyfikacji Hoehna i Yahra, Unified Parkinson s Disease Rating Scale lub obu. Tylko jeden proband był badany na rodzinę i wykluczono pacjentów z diagnozami innymi niż choroba Parkinsona. Continue reading „Multicenter Analiza mutacji glukocerebrozydazy w chorobie Parkinsona cd”

Multicenter Analiza mutacji glukocerebrozydazy w chorobie Parkinsona ad

Region 85 kb otaczający GBA jest szczególnie bogaty w geny, obejmując siedem genów i dwa pseudogeny.31 Rekombinacja w obrębie i wokół locus GBA występuje stosunkowo często, 32 komplikujące analizy genotypu. Częstotliwość i rozkład mutacji GBA różnią się w zależności od populacji. Wśród Żydów aszkenazyjskich, dla których częstotliwość nośna wynosi od osoby na 12 do w 16,11,6 jednej wspólnej mutacji, N370S, odpowiada za około 70% zmutowanych alleli.1 W innych grupach etnicznych częstotliwość nośna jest zwykle mniejsza. niż 1%, a powiązane mutacje są bardziej zróżnicowane. Chociaż N370S jest również powszechny w populacjach europejskich i jest wyłącznie związany z nieaniodonopatyczną chorobą Gauchera, nie napotkano go wśród Azjatów33. Continue reading „Multicenter Analiza mutacji glukocerebrozydazy w chorobie Parkinsona ad”

Multicenter Analiza mutacji glukocerebrozydazy w chorobie Parkinsona

Ostatnie badania wskazują na zwiększoną częstotliwość mutacji w genie kodującym glukocerebrozydazę (GBA), której niedobór powoduje chorobę Gauchera u pacjentów z chorobą Parkinsona. Naszym celem było ustalenie częstotliwości mutacji GBA w zróżnicowanej etnicznie grupie pacjentów z chorobą Parkinsona. Metody
Szesnaście ośrodków uczestniczyło w naszym międzynarodowym badaniu obejmującym współpracę: pięciu z obu Ameryk, sześć z Europy, dwie z Izraela i trzy z Azji. Każde centrum genotypowało standardowy panel DNA, aby umożliwić porównanie wyników genotypowania w ośrodkach. Analizowano genotypy i dane fenotypowe od 5691 pacjentów z chorobą Parkinsona (780 Żydów aszkenazyjskich) i 4898 osób kontrolnych (387 Żydów aszkenazyjskich), stosując wielowymiarowe modele regresji logistycznej i procedurę Mantela-Haenszela do oszacowania ilorazów szans w ośrodkach. Continue reading „Multicenter Analiza mutacji glukocerebrozydazy w chorobie Parkinsona”

Trombofilia związana z chromosomem X ze zmutowanym czynnikiem IX (czynnik IX Padua) czesc 4

Po rekonstytucji osocza z niedoborem czynnika IX z czynnikiem IX wyizolowanym z osocza otrzymanego z probandu iz czynnikiem IX wyizolowanym z osocza uzyskanego z kontroli, przy końcowym stężeniu 5 .g na mililitr (100% normalnej), aktywność krzepnięcia IX czynnika poziomy wynosiły odpowiednio 834% i 100% normy. Specyficzna aktywność rekombinowanego czynnika IX-R338L
Opracowaliśmy system rekombinacji czynnika IX do pomiaru specyficznych aktywności wariantu czynnika IX-R338L i czynnika IX typu dzikiego. Aktywność swoistą względem czynnika IX określono przez ocenę poziomów antygenu i aktywności krzepnięcia białka. Figura 1D pokazuje wyniki z testów trzech oddzielnych eksperymentów, z których każdy przeprowadza się w trzech powtórzeniach. W kondycjonowanej pożywce poziomy czynnika IX wahały się od 906 do 1244 ng na mililitr w czynniku IX typu dzikiego i od 955 do 1549 ng na mililitr w zmutowanym czynniku IX. Continue reading „Trombofilia związana z chromosomem X ze zmutowanym czynnikiem IX (czynnik IX Padua) czesc 4”

Trombofilia związana z chromosomem X ze zmutowanym czynnikiem IX (czynnik IX Padua) cd

Nie wykryto zmutowanych form czynnika V Leiden i wariantu protrombiny G20210A. Testy na antykoagulant toczniowy, przeciwciała antykardiolipinowe, przeciwciała przeciwko .2-glikoproteinie I i hiperhomocysteinemia były ujemne, a poziomy czynnika VIII i czynnika XI były prawidłowe. Poziomy czynnika IX i analiza DNA
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kliniczna i dane laboratoryjne od członków rodziny. Continue reading „Trombofilia związana z chromosomem X ze zmutowanym czynnikiem IX (czynnik IX Padua) cd”

Trombofilia związana z chromosomem X ze zmutowanym czynnikiem IX (czynnik IX Padua) ad

Bezpośrednie wykrycie mutacji czynnika IX-R338L przeprowadzono za pomocą testu reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) (startery: sensowny, 5 -GCCAATTAGGTCAGTGGTCC-3 , odwrotny, 5 -GATTAGTTAGTGAGAGGCCCTG-3 ), po czym przez trawienie endonukleazą TaqI. Rekombinowany czynnik IX
Ludzkie zarodkowe komórki nerki 293 były transdukowane przez wektory lentiwirusa, które eksprymowały czynnik IX typu dzikiego lub czynnik IX z substytucją leucyny dla argininy w pozycji 338 (R338L) z zastosowaniem układu ekspresyjnego ViraPower HiPerform (Invitrogen). Substytucję R338L (CGA . CTA) wprowadzono przy użyciu zestawu do mutagenezy ukierunkowanej na stronie QuikChange II XL (Stratagene). Pożywki hodowlane składały się ze zmodyfikowanej pożywki Eagle a Dulbecco zawierającej 10% surowicy płodowo-cielęcej i 6 .g na mililitr witaminy K. Continue reading „Trombofilia związana z chromosomem X ze zmutowanym czynnikiem IX (czynnik IX Padua) ad”

Trombofilia związana z chromosomem X ze zmutowanym czynnikiem IX (czynnik IX Padua)

Przedstawiamy przypadek młodzieńczej trombofilii związanej z substytucją leucyny na argininę w pozycji 338 (R338L) w genie czynnika IX (czynnik IX-R338L). Poziom zmutowanego białka czynnika IX w osoczu był prawidłowy, ale aktywność krzepnięcia czynnika IX z probandu była w przybliżeniu ośmiokrotnie wyższa od poziomu normalnego. In vitro rekombinowany czynnik IX-R338L wykazywał specyficzną aktywność, która była 5 do 10 razy większa niż w rekombinowanym czynniku IX typu dzikiego. Substytucja R338 powoduje mutację wzmocnienia funkcji, co powoduje, że czynnik IX jest nadczynny.
Wprowadzenie
Zakrzepica żylna u pacjentów w wieku poniżej 45 lat, schorzenie, które często wiąże się z rodzinną historią zakrzepicy i nawracającymi epizodami zakrzepicy, jest charakterystyczne dla dziedzicznej tendencji do zakrzepicy (tj. Continue reading „Trombofilia związana z chromosomem X ze zmutowanym czynnikiem IX (czynnik IX Padua)”