Multicenter Analiza mutacji glukocerebrozydazy w chorobie Parkinsona czesc 4

Dodatkowa analiza, przeprowadzona przez pominięcie danych z Tel Avivu, Izraela – centrum o najsilniejszym prawdopodobieństwie wystąpienia błędu w stosunku do błędu standardowego szacunków – potwierdziła, że dane te nie powodowały wzrostu łącznego prawdopodobieństwa wystąpienia. Aby śledzić wyniki analiz Mantela-Haenszela, zastosowano modele wielowymiarowej logistyczno-regresyjnej w celu zbadania związku między mutacjami GBA i chorobą Parkinsona w podgrupach uwarstwionych na podstawie poziomu pokrycia sekwencyjnego i Żydów aszkenazyjskich lub nie-aszkenazyjskich Żydów. pochodzenie etniczne. Te stratyfikowane modele łączyły dane dla pacjentów z różnych badań, w tym dla wszystkich podmiotów z kompletnymi danymi dla współzmiennych grupy etnicznej, wieku w momencie pobierania próbek i płci. W przypadku modelowania regresji i opisów zmiennych towarzyszących wykluczono dane dotyczące 702 pacjentów i 570 grup kontrolnych, ponieważ wiek, płeć lub grupa etniczna były nieznane. Identyczne parametry zostały wykorzystane w modelach regresji logistycznej testujących związek choroby Parkinsona z wariantami E326K i T369M. Testy chi-kwadrat niejednorodności zastosowano do porównania różnic w wielkości efektu między modelami stratyfikującymi żydowskie aszkenazyjskie i nie-aszkenazyjskie pochodzenie etniczne, oceniając ryzyko przypisywane wszystkim mutacjom GBA i tylko N370S i L444P, na wszystkich poziomach pokrycia sekwencyjnego. Szczegółowe wyniki i opis tych modeli regresji podano w Dodatku Uzupełniającym.
Wszystkie analizy danych przeprowadzono przy użyciu oprogramowania R (wersja 2.8.0) .36 Kod źródłowy do wykreślania wyników metaanalizy jest dostępny w pakiecie oprogramowania r.meta (dostępny od http: //cran.cnr .berkeley.edu).
Wyniki
Przeprowadzono genotypowanie łącznie 5691 pacjentów z chorobą Parkinsona: 780 Żydów aszkenazyjskich i 4911 pacjentów bez znanego pochodzenia aszkenazyjskiego. Kontrole 4898, dla których przeprowadzono genotypowanie, obejmowały 387 Żydów aszkenazyjskich i 4511 z innych grup etnicznych. Tabela podaje częstotliwość mutacji i wyjściową charakterystykę kohort w każdym ośrodku. Pełne sekwencjonowanie przeprowadzono na próbkach DNA uzyskanych od 2060 pacjentów i 1677 kontroli.
Rysunek 1. Rycina 1. Wskaźniki szans dla mutacji GBA wśród pacjentów, w porównaniu z kontrolami, w każdym ośrodku badawczym i ogólnie. Pokazano połączone oszacowania (w skali log10) ryzyka posiadania dowolnej mutacji GBA (panel A), mutacji L444P (panel B), mutacji N370S (panel C) i dowolnej mutacji GBA, gdy wszystkie dane z Japonii a norweskie centra badawcze są wyłączone (panel D). Kwadraty reprezentują oszacowania punktowe, przy czym wysokość kwadratu jest odwrotnie proporcjonalna do błędu standardowego oszacowań. Linie poziome wskazują 95% przedziały ufności szacunków. Diamenty reprezentują ogólny iloraz szans, przy czym szerokość wskazuje 95% przedział ufności. Dane z czterech ośrodków zostały wykluczone, ponieważ nie przeprowadzono indywidualnych kontroli (Hajfa, Izrael) lub mutacji nie wykryto wśród kontroli (Brazylia, Singapur i Tybinga, Niemcy). NHGRI oznacza National Human Genome Research Institute.
Figura pokazuje iloraz szans dla mutacji u pacjentów w porównaniu do kontroli, błędów standardowych i granic ufności z procedury Mantela-Haenszela wykonanych na danych z każdego niezależnego ośrodka badawczego; szanse były również łączone w centrach
[podobne: dyżury aptek malbork, cena morfologii, badania przed rezonansem ]

Powiązane tematy z artykułem: badania przed rezonansem cena morfologii dyżury aptek malbork