Multicenter Analiza mutacji glukocerebrozydazy w chorobie Parkinsona cd

Dwa częste warianty GBA, E326K i T369M, zostały ocenione, ale nie zostały włączone jako zmutowane allele. Zakres danych klinicznych zebranych z każdego miejsca był zróżnicowany (Tabela 1). Niektóre ośrodki badawcze zapewniały jedynie wiek, historię rodzinną, płeć, grupę etniczną i diagnozę każdego z badanych, podczas gdy inne donoszą o pełniejszych danych, w tym o objawach podczas prezentacji, wieku w momencie wystąpienia choroby, konkretnych objawach klinicznych, reakcji na leki i standaryzowanych wynikach. w systemie klasyfikacji Hoehna i Yahra, Unified Parkinson s Disease Rating Scale lub obu. Tylko jeden proband był badany na rodzinę i wykluczono pacjentów z diagnozami innymi niż choroba Parkinsona.
Kontrole badano pod kątem objawów parkinsonizmu, a ośrodki próbowały dopasować kontrole i pacjentów pod względem wieku, płci i grupy etnicznej. Kontrole z rodzinną chorobą Parkinsona zostały usunięte z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia parkinsonizmu.
Projekt badania
Celem a priori w tym badaniu było przeprowadzenie połączonej analizy ryzyka związanego z mutacjami GBA z różnych ośrodków. W naszych analizach wykorzystano dane na temat pacjentów zarówno z opublikowanych, jak i niepublikowanych badań. Oceniliśmy związki pomiędzy chorobą Parkinsona i mutacjami GBA w nie tylko wszystkich dostępnych próbkach genotypowych, ale także w odrębnych podgrupach całej populacji (patrz Dodatek dodatkowy dla szczegółowych analiz podgrup).
Analiza statystyczna
Statystyki opisowe zostały obliczone dla każdego ośrodka badawczego. Zaprezentowano dostępne dane na temat wywiadu rodzinnego dotyczącego choroby Parkinsona i siedmiu klinicznych cech choroby Parkinsona (asymetryczny początek, spowolnienie ruchowe, zmiany poznawcze, niedociśnienie ortostatyczne, niestabilność postawy, drżenie spoczynkowe i sztywność). Porównano cechy kliniczne między pacjentami z mutacjami GBA i bez mutacji, porównywano średnie z teście dwustronnym ucznia i porównano różnice w częstości pomiędzy pacjentami z mutacjami GBA i bez nich za pomocą kwadratowy test.
Najpierw oszacowaliśmy iloraz szans dla mutacji w GBA w kohortach. Aby to osiągnąć, przeprowadziliśmy analizy Mantela-Haenszela o stałych efektach, wykorzystując wszystkie dostępne przypadki pacjentów i kontrole z każdego ośrodka badawczego. Modele te obliczają surowe ilorazy szans i przedziały ufności na podstawie liczby mutacji w przypadku pacjentów i kontroli w każdym badaniu, a następnie łączą współczynniki szans dla poszczególnych tabel dla dwóch specyficznych dla badań w celu uzyskania sumarycznych pomiarów. Przeprowadzono trzy analizy Mantela-Haenszela, używając dowolnej mutacji, N370S i L444P jako oddzielnych zmiennych niezależnych. W naszych analizach nie zastosowano korekty wielokrotnego testu.
Heterogeniczność efektów w analizach Mantela-Haenszela oceniano za pomocą testu Woolfa dla heterogeniczności.35 Analiza możliwych interakcji przyczyniających się do heterogeniczności ilorazów szans została ograniczona przez dane dostępne do analizy, więc przeprowadzono kilka dodatkowych analiz Mantela-Haenszela. . Po pierwsze, wyłączyliśmy dane z Japonii i Norwegii, zarówno razem, jak i niezależnie, na podstawie założenia, że ogólna jednorodność genetyczna w tych próbkach może zostać spotęgowana przez aktywną rekrutację członków rodziny pacjentów pacjentów, wpływającą na niezależność (lub w Norwegii; kohorta, brak zależności) różnic w częstości mutacji między pacjentami będącymi przypadkami a grupą kontrolną
[patrz też: objawy złamanego nosa, lorafen cena, dentysta w afryce ]

Powiązane tematy z artykułem: dentysta w afryce lorafen cena objawy złamanego nosa