Multicenter Analiza mutacji glukocerebrozydazy w chorobie Parkinsona ad

Region 85 kb otaczający GBA jest szczególnie bogaty w geny, obejmując siedem genów i dwa pseudogeny.31 Rekombinacja w obrębie i wokół locus GBA występuje stosunkowo często, 32 komplikujące analizy genotypu. Częstotliwość i rozkład mutacji GBA różnią się w zależności od populacji. Wśród Żydów aszkenazyjskich, dla których częstotliwość nośna wynosi od osoby na 12 do w 16,11,6 jednej wspólnej mutacji, N370S, odpowiada za około 70% zmutowanych alleli.1 W innych grupach etnicznych częstotliwość nośna jest zwykle mniejsza. niż 1%, a powiązane mutacje są bardziej zróżnicowane. Chociaż N370S jest również powszechny w populacjach europejskich i jest wyłącznie związany z nieaniodonopatyczną chorobą Gauchera, nie napotkano go wśród Azjatów33. Drugą stosunkowo częstą i panetynową mutacją związaną z neuronopatyczną chorobą Gauchera jest L444P, która może być mutacją punktową lub część złożonego allelu obejmująca część sekwencji pseudogenu.32
To międzynarodowe, wspólne badanie mutacji GBA u pacjentów z chorobą Parkinsona zostało podjęte w celu lepszego ustalenia częstotliwości mutacji GBA poprzez łączenie danych dla poszczególnych osób z 16 ośrodków, reprezentujących 4 kontynenty, w tym 5691 pacjentów i 4898 kontroli. Wyniki oparte na danych z 13 z 16 ośrodków (4185 pacjentów przypadku i 3597 osób z grupy kontrolnej) zostały opublikowane wcześniej.5-16,19. Naszym celem było ustalenie łącznej częstotliwości mutacji GBA między lokalizacjami w celu zbadania zakres napotkanych mutacji GBA oraz identyfikacja cech klinicznych wspólnych dla nosicieli mutacji GBA.
Metody
Badanie przedmiotów i procedur
Tabela 1. Tabela 1. Dane podstawowe dla grup badawczych, według Centrum. Badacze, o których wiadomo, że są genotypującymi kohortami pacjentów z chorobą Parkinsona w związku z mutacjami GBA, byli zachęcani do tej współpracy. Uczestniczyło w nim 16 ośrodków, a dane zebrano i przeanalizowano w National Human Genome Research Institute (NHGRI), Bethesda, Maryland (tabela 1). Badani pochodzili z 16 ośrodków: 4 w Ameryce Północnej, w Ameryce Południowej, 3 w Azji, 2 w Izraelu i 6 w Europie. Pochodzenie etniczne było zgłaszane. Żydzi aszkenazyjscy zapewniali kraj pochodzenia swoich dziadków. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich podmiotów pod nadzorem każdego lokalnego komitetu etyki. Wszyscy pacjenci spełniali kliniczne kryteria diagnostyczne dla choroby Parkinsona w brytyjskim banku mózgowym Parkinsona
Ponieważ metody wykrywania i liczba mutacji, które można było zidentyfikować, różniły się znacznie w zależności od ośrodka, 12 standardowych próbek DNA od pacjentów z chorobą Gauchera zostało genotypowanych przez każde centrum, a wyniki analizowano na NHGRI. Wszystkie centra mogły niezawodnie wykrywać mutacje N370S i L444P, o ile zmutowany allel nie zawierał dużych odcinków sekwencji pseudogenu GBA. Niektóre ośrodki mogłyby zidentyfikować od trzech do ośmiu wybranych mutacji punktowych (Tabela 1). Ponadto pięć centrów sekwencjonowało wszystkie egzony GBA i szóste zsekwencjonowane egzony dla podgrupy badanych. Zatem, wyniki oceniające dwie mutacje (N370S i L444P), od sześciu do ośmiu mutacji i całą sekwencję kodującą analizowano oddzielnie (patrz Tabela w Dodatku dodatkowym, dostępna z pełnym tekstem tego artykułu w).
[patrz też: dyżury aptek malbork, lorafen cena, lek do inhalacji berodual ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek malbork lek do inhalacji berodual lorafen cena