Bezkomórkowa analiza DNA do nieinwazyjnego badania trisomii AD 5

W grupie 16 329 kobiet, 192 (1,2%) miało frakcję płodu mniejszą niż 4%, 83 (0,5%) miało frakcję płodową, której nie można było zmierzyć, a 213 (1,3%) miało dużą zmienność w teście lub awaria testu. Mediana masy ciała matki u kobiet z niską frakcją płodu wyniosła 93,7 kg, w porównaniu z 65,8 kg u kobiet z wynikiem pozytywnym w teście cfDNA (P <0,001). W grupie bez wyników w teście cfDNA było 13 aneuploidii: 3 z trisomią 21, z trisomią 18, 2 z trisomią 13, 4 z triploidią, z mozaiką trisomii 16, z delecją 11p i z strukturalną nieprawidłowy c...

Czestosc wystepowania niedowagi u pacjentów ze schizofrenia: metaanaliza

Chociaż związek między wskaźnikiem masy ciała a umieralnością z jakiejkolwiek przyczyny ma kształt litery U, niedowagę cechuje stosunkowo mniej uwagi niż otyłość. Istnieją jedynie ograniczone dowody dotyczące niedowagi u pacjentów ze schizofrenią. Jest to pierwsza metaanaliza odnosząca się do rozpowszechnienia niedowagi u tych pacjentów. Przeprowadziliśmy przeszukiwanie baz danych (PubMed, PsycINFO), aby zidentyfikować badania oceniające niedowagę u pacjentów ze schizofrenią. Łącznie uwzględniono 17 badań (18 grup) z 45 474 pacjentami...

Multicenter Analiza mutacji glukocerebrozydazy w chorobie Parkinsona ad 6

Włączenie tej większej liczby przesiewowych mutacji (a nie tylko L444P i N370S) zwiększyło iloraz szans dla każdej mutacji, wśród pacjentów w porównaniu z grupą kontrolną, do 6,48 (95% CI, 3,78 do 11,09). Rozkład konkretnych mutacji GBA wśród żydowskich pacjentów aszkenazyjskich z chorobą Parkinsona, z których około 20% miało mutację GBA, pokazano na ryc. 2A. Około 20% zidentyfikowanych zmutowanych alleli nie było L444P ani N370S. Wśród nieżydowsko żydowskich poddanych cały region kodujący GBA został zsekwencjonowany w 1883 pacjentach i 1611 kon...

Próba Amitryptyliny, Topiramatu i Placebo w Migrenie Pediatrycznej ad

Te odkrycia skłoniły nas do pytania, czy doksorubicyna może być bezpiecznie pominięta, przynajmniej od leczenia hepatoblastoma o standardowym ryzyku oraz czy sama cisplatyna może być tak samo skuteczna jak cisplatyna plus doksorubicyna. W związku z tym przetestowaliśmy cisplatynę w monoterapii w warunkach pilotażowych u 77 pacjentów z hepatoblastoma standardowego ryzyka (SIOPEL 2) i stwierdziliśmy współczynnik odpowiedzi 90% (95% przedział ufności [CI], 80 do 96), stopień całkowitej resekcji 97% (95% CI, 87 do 99) i 3-letnie przeżycie całkowite 91% (95% C...

Najnowsze zdjęcia w galerii dobra-medycyna:

331#złamanie nosa objawy , #objawy złamanego nosa , #lewatywa jako kara , #aparaty lingwalne , #olx nekla , #jeż pigmejski allegro , #badania przed rezonansem , #lorafen cena , #szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych , #zapotrzebowanie na kalorie ,